Договір

Типова форма договору про (споживчий) кредит, в редакції від 05 квітня 2021 року. року.

Договір про (споживчий) кредит №____________

(індивідуальна частина)

м. Львів __(дата)__

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Тайгер Фінанс», в особі Директора Кремінського Антона Олександровича, який діє на підставі Статуту, іменується в подальшому Кредитор або Товариство, з однієї сторони, та громадянин(ка) України ______, дата народження ______, паспорт ______, реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) ______, зареєстрований(на) за адресою: ______, місце проживання: ______, іменується в подальшому Позичальник, якому належить електронна пошта ______ та номер мобільного телефону ______, з іншої сторони, разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір про (споживчий) кредит, далі – «Договір» або «Кредитний договір», про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Кредитор зобов’язується на умовах визначених цим Договором, на строк визначений п.1.3. Договору надати Позичальнику грошові кошти (фінансовий кредит) у сумі визначеній у п.1.2. Договору (далі – кредит), а Позичальник зобов’язується повернути Кредитору кредит, сплатити проценти за користування кредитом (далі – плата) відповідно до Графіку платежів та виконати інші зобов’язання у повному обсязі на умовах та в строки/терміни, що визначені Договором. Кредит надається з метою задоволення потреб Позичальника не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю та виконанням обов'язків найманого працівника. Типом кредиту є кредит.

1.2. Сума (загальний розмір) кредиту становить ______ грн. у валюті: Українська гривня.

1.3. Кредит надається загальним строком на ______днів за умови виконання Позичальником Графіку платежів, з ______. Строк на який надається окрема частина кредиту встановлюється Графіком платежів.

1.4. Повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом має здійснюватися Позичальником відповідно до Графіку платежів, наведеному у додатку №1 до Договору. Остаточний термін (дата) повернення кредиту і сплати процентів за користування кредитом (за умови дотримання Графіку платежів): ______.

1.5. Загальні витрати Позичальника за кредитом, що включають загальну суму зборів, платежів та інших витрат Позичальника, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом (без врахування суми (тіла) кредиту) складає ______ гривень в грошовому виразі та ______ відсотків річних у процентному значенні (орієнтовна реальна річна процентна ставка), і включає в себе складові, визначені у п.п. 1.5.1 Договору. Тип процентної ставки за цим Договором: фіксована. Орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника, що складається з суми загального розміру кредиту та загальних витрат Позичальника за кредитом складає ______ гривень. Загальні витрати Позичальника за кредитом, орієнтована реальна річна процентна ставка, орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника, а також строк кредиту розраховані виходячи з припущення, що Кредитний договір залишиться чинним протягом погодженого строку та Позичальник виконає свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі, зокрема здійснить платіж/платежі відповідно до Графіку платежів.

1.5.1. Проценти за користування кредитом складають: ______ грн., які нараховуються за ставкою ______ відсотків річних.

1.5.2. Комісія за надання кредиту становить: _____ (____) грн. грн., яка нараховується одноразово, за ставкою _____ (____) %.

1.6. Стандартна (базова) процентна ставка за користування кредитом становить ______ відсотків річних. Особливості нарахування процентів визначені п.п.2.2.2, 2.2.3 цього Договору.

2. Загальні умови

2.1. Кредитні кошти надаються Позичальнику шляхом безготівкового переказу на банківську платіжну картку/особистий рахунок Позичальника.

2.2. Плата за кредитом:

2.2.1. Позичальник сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та комісію у розмірах, зазначених в п.п. 1.5.1., 1.5.2., 1.6. Договору відповідно.

2.2.2. Нарахування Кредитором процентів за користування кредитом здійснюється з дати наступної за днем надання кредиту по дату фактичного повернення кредиту (включно) на залишок фактичної заборгованості за день користування, з урахуванням особливостей передбачених п.2.2.3 Договору. База для нарахування процентів: ______.

2.2.3. Проценти нараховуються за стандартною (базовою) ставкою, що визначена п.1.6. цього Договору, яка є незмінною протягом всього строку фактичного користування кредитом Позичальником, включаючи строк, що настає за терміном (датою) повернення кредиту (частини кредиту), визначеним Графіком платежів, якщо Позичальник всупереч умовам цього Договору продовжує користуватись кредитом (частиною кредиту), окрім випадків, коли за умовами акцій, програм лояльності, спеціальних пропозицій, тощо, визначена в п.1.5.1 процентна ставка запропонована Позичальнику зі знижкою і є меншою за стандартну (базову) ставку встановлену п.1.6 Договору. Якщо визначена п.1.5.1 процентна ставка є нижчою від стандартної (базової) ставки, то у випадку невиконання Позичальником умов цього Договору щодо своєчасного повернення кредиту (частини кредиту), проценти з дня наступного за днем визначеним Графіком платежів, як останній день строку внесення періодичного платежу протягом якого платіж не вважається простроченим та/або відповідно до п.2.4.3, продовжують нараховуватись стосовно простроченої частини кредиту за базовою ставкою згідно п.1.6. Договору. Стандартна (базова) процентна ставка не є підвищеною. Якщо розмір зобов’язань Позичальника зі сплати процентів в період правомірного користування кредитом є меншим ніж заборгованість зі сплати процентів за аналогічний період під час прострочення, це означає, що в період правомірного користування кредитом Позичальнику була надана знижка, що дорівнює різниці між стандартною (базовою) ставкою встановленою п.1.6 та процентною ставкою визначеною п.1.5.1 Договору. Якщо після настання дати встановленої Графіком платежів Позичальник продовжуватиме користуватись кредитом (частиною кредиту повернення якої прострочено), проценти за стандартною (базовою) ставкою нараховуються протягом 90 (дев’яносто) календарних днів, після чого нарахування процентів може бути зупинене або припинено Товариством в односторонньому порядку. При цьому Сторони погодили, що після зупинення Товариством в односторонньому порядку нарахування процентів Товариство вправі в будь-який момент без погодження з Позичальником відновити нарахування таких процентів до моменту повного виконання Позичальником зобов’язань за договором або до моменту припинення нарахування процентів за рішенням Товариства. Незважаючи на інші умови Договору сторони домовились, що якщо Позичальник всупереч умовам цього Договору продовжує користуватись кредитом після спливу терміну (дати) повернення кредиту (частини кредиту), проценти за стандартною (базовою) ставкою передбаченою п.1.6 Договору в період прострочення Позичальника нараховуються за вибором Кредитора в якості процентів за користування кредитом або в якості процентів передбачених ст.625 Цивільного кодексу України. У випадку нарахування процентів передбачених ст.625 Цивільного кодексу України, вважається, що ця умова договору встановлює інший розмір процентів в розумінні ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України, на рівні стандартної (базової) ставки, передбаченої п.1.6 Договору. Розмір стандартної (базової) ставки не може бути збільшено Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди Позичальника.

2.3. Позичальник за наявності відповідної пропозиції Кредитора має право на продовження строку користування/повернення кредиту на умовах користування кредитом за стандартною (базовою) процентною ставкою, на певну кількість днів доступну у пропозиції, відповідно до розділу 12 Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Кредитора (надалі – Правила). Для продовження строку користування кредитом Позичальник має вчинити дії передбачені розділом 12 Правил, у т.ч. сплатити комісію за продовження кредиту та певну частку Заборгованості по кредиту (якщо така комісія буде передбачена у відповідній пропозиції). Можливі строки продовження та максимальні ставки комісії за продовження кредиту наведені у таблиці нижче:

Строк продовження, днів

Максимальний розмір комісії, відсоток від поточного залишку кредиту

______

______

За наявності між сторонами відповідної домовленості (акцептованої Позичальником пропозиції Кредитора відповідно до розділу 12 Правил), а також на підставі п. 3.2.7 Договору, пролонгація може здійснюватись на інших умовах ніж передбачено цим пунктом. 2.3.2. Волевиявлення Позичальника продовжити строк користування/повернення кредиту та укладення угоди про це, згідно п. 12.15. Правил, підтверджується шляхом натискання («кліку») на кнопку «Пролонгувати кредитний договір» у Особистому кабінеті.

2.4. Порядок повернення кредиту:

2.4.1. Позичальник зобов’язується здійснювати повернення кредиту та сплачувати проценти за користування кредитом в розмірі та у терміни, що встановлені у Графіку платежів, наведеному у додатку №1 до Договору, що є невід’ємною частиною Договору.

2.4.2. Позичальник має право в будь-який час достроково повернути кредит у повному обсязі або частково. Дострокові платежі, що перевищують розмір поточної та простроченої заборгованості (платежу) Позичальника згідно Графіку платежів, спрямовуються у погашення заборгованості по тілу кредиту, починаючи з останнього не сплаченого розрахункового періоду за Графіком платежів (з кінця Графіку платежів, при умові якщо Графік платежів передбачає кілька таких платежів). Заборгованість вважається поточною з настанням дати платежу, згідно Графіку платежів.

2.4.3. У разі затримання Позичальником сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, Кредитор має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Кредитор у письмовій формі, шляхом направлення повідомлення на електронну скриньку Позичальника, повідомляє Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. Якщо Кредитор відповідно до умов Договору вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів. Якщо протягом цього періоду Позичальник усуне порушення умов Договору, вимога Кредитора втрачає чинність.

2.4.4. З метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов’язань Позичальника по погашенню кредиту, процентів та пені Позичальник відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», доручає Товариству здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-яких рахунків Позичальника, відкритих ним у банках, у розмірі, що становить суму кредиту, процентів, штрафних санкцій та інших грошових зобов‘язань Позичальника перед Кредитором, за умови настання строків виконання Позичальником будь-яких грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, а також ініціювати переказ та здійснювати договірне списання коштів за правилами відповідної платіжної системи, якщо списання здійснюється у платіжній системі.

2.4.5. Позичальник зобов’язаний здійснити сплату заборгованості по кредиту одним з способів, зазначених на сайті Товариства https://ewacash.com.ua. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги платіжної системи (фінансового посередника), що здійснює переказ грошових коштів, у відповідності до тарифів останньої. Товариство забезпечує можливість сплати заборгованості через особистий кабінет на сайті https://ewacash.com.ua, в т.ч. у дні, які відповідно до чинного законодавства України є вихідними, святковими, неробочими. Позичальник має скористатися такою можливістю у випадку якщо на момент здійснення платежу йому недоступні інші способи погашення заборгованості (наприклад у святкові, вихідні дні, нічний час, перебування за кордоном, тощо).

2.4.6. Датою сплати Заборгованості по кредиту вважається дата отримання Товариством грошових коштів / інформаційного повідомлення від платіжної системи (оператора), через яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер Кредитного договору / Реєстраційний номер облікової картки платника податків Позичальника, за умови, що в подальшому грошове відшкодування за такою операцією надійшло на рахунок Товариства.

2.4.7. Усі платежі за Кредитним договором повинні здійснюватися Позичальником шляхом переказу коштів Товариству у валюті кредиту в строки та на умовах, встановлених цим Договором.

2.4.8. Для визначення будь-яких обставин виконання грошових зобов’язань або будь-якої їх частини, вирішальне значення мають дані бухгалтерського обліку Товариства.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Кредитор зобов’язаний:

3.1.1. На умовах, передбачених п. 2.1 цього Договору, в сумі, що передбачена п. 1.2. цього Договору, надати Позичальнику кредит в порядку, визначеному в цьому Договорі.

3.1.2. Прийняти від Позичальника або іншої особи належне виконання зобов’язань за цим Договором.

3.1.3. Кредитор на звернення Позичальника безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту повернутої Кредитору, шляхом розміщення зазначеної інформації в особистому кабінеті Позичальника.

3.1.4.Дотримуватись заборони щодо повідомлення інформації про укладення Позичальником даного Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена даним Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування».

3.2. Кредитор має право, крім інших передбачених законодавством та цим Договором прав:

3.2.1. Вимагати від Позичальника надання документів, які підтверджують виконання умов цього Договору, а також оцінювати такі документи для цілей цього Договору.

3.2.2. Безперешкодно отримувати від Позичальника та третіх осіб дані про його платоспроможність (кредитоспроможність), у тому числі, про належність йому на праві власності майна, про розмір доходів та іншу інформацію, з метою аналізу спроможності Позичальника своєчасно повернути наданий кредит та сплатити проценти за користування кредитом.

3.2.3. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до цього Договору.

3.2.4. Стягувати з Позичальника пеню за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору згідно умов Договору та вимог чинного законодавства України.

3.2.5. У випадку невиконання Позичальником умов цього Договору, Кредитор має право звернути стягнення на майно, що належить Позичальнику на праві власності.

3.2.6. Відступати, передавати та будь-яким іншим чином відчужувати, а також передавати в заставу, делегувати (доручати здійснення) свої права за цим Договором (повністю або частково) на користь третіх осіб в будь-який час протягом строку дії цього Договору без згоди Позичальника.

3.2.7. Незважаючи на інші положення цього Договору, Кредитор має право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни до умов Кредитного договору та змінювати розмір заборгованості Позичальника, в тому числі у зв’язку з реструктуризацією його зобов’язань за Договором, за умови, що ці зміни не погіршують становище Позичальника як боржника за Кредитним договором у порівняні з тим, що існувало до моменту застосування змін та не суперечать чинному законодавству України.

3.2.8. Кредитор, особа яка володіє правом грошової вимоги до Позичальника, колекторська компанія, з якою співпрацює Кредитор мають право звертатися до третіх осіб, в порядку та на умовах передбачених Законом України «Про споживче кредитування», з метою інформування щодо необхідності виконання Позичальником зобов'язань за договором про (споживчий) кредит.

3.3. Позичальник зобов’язаний:

3.3.1. Надавати Товариству достовірну інформацію необхідну для укладення та виконання умов цього Договору.

3.3.2. Повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом, а також інші платежі передбачені цим Договором у порядку, строки та терміни передбачені п.п.1.1.-1.6. цього Договору та Графіком платежів.

3.3.3. У разі порушення строків повернення кредиту на вимогу Товариства сплатити пеню.

3.3.4. Повідомляти Товариство про відомі Позичальнику події, що негативно впливають на виконання цього Договору не пізніше 2 (двох) календарних днів з дня, коли йому стало відомо про такі події.

3.4. Позичальник має право :

3.4.1. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до цього Договору.

3.4.2. В будь-який момент достроково виконати цей Кредитний договір сплативши на користь Товариства повну суму заборгованості, яка існує (нарахована) на момент дострокового виконання Договору. Позичальник також може в будь-який момент здійснити часткове погашення заборгованості. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

3.4.3. Відмовитись від одержання кредиту до моменту його видачі Кредитором, надіславши письмове повідомлення Кредитору.

3.4.4. Відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, у випадку виконання наступних умов: а) письмово повідомити про це Кредитора не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій; б) протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору Позичальник зобов'язаний повернути Кредитору грошові кошти, одержані ним відповідно до п.п.1.2, 2.1. Договору, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою п.1.5.1 Договору

3.4.5. Розірвати чи іншим чином припинити цей Кредитний договір в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у Позичальника заборгованості перед Товариством за цим Договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, що підтверджується даними бухгалтерського обліку Товариства, шляхом надсилання письмового повідомлення Товариству.

3.4.6. Позичальник не повинен сплачувати будь-яких винагород, відшкодувань та штрафних санкцій Товариству за реалізацію прав передбачених п.п.3.4.3-3.4.5 Договору.

3.4.7. На звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитором (новим кредитором та/або колекторською компанією у випадку наявності таких) законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами/позичальниками при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу/позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованості

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі прострочення Позичальником зобов’язань повернення кредиту (частини кредиту згідно Графіку платежів) та/або сплати процентів за його користування та/або інших платежів згідно з умовами цього Договору, Позичальник починаючи з дня наступного за днем спливу терміну (дати), вказаного в Графіку платежів, зобов’язаний сплатити на користь Товариства пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) нарахована за порушення зобов’язань Позичальником не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного Позичальником за цим Договором.

4.2. Позичальник відповідає перед Товариством за зобов’язаннями, що випливають з цього Договору, всіма коштами та майном, що йому належать на праві власності (у т.ч. часткової та сумісної), на які відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

4.3. За порушення строків перерахування коштів на рахунок Позичальника, Кредитор зобов’язаний сплатити на користь Позичальника пеню у розмірі облікової ставки за кожен день прострочення платежу. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

4.4. Кредитор несе відповідальність за невиконання умов цього Договору в межах чинного законодавства. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) нарахована за порушення зобов’язань Кредитором не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного Позичальником за цим Договором

5. Гарантії та запевнення позичальника

5.1. Позичальник підтверджує, що: • до укладення цього Договору ознайомився з наявними схемами кредитування, отримав у письмовій формі (у вигляді електронного документа розміщеного в особистому кабінеті) паспорт (споживчого) кредиту, який є невід’ємною частиною цього Договору, з інформацією передбаченою ч.2,3 ст.9 Закону України «Про споживче кредитування»; • до укладення Договору отримав проект цього кредитного Договору разом з додатками (в електронному вигляді в особистому кабінеті), ознайомився з усіма його умовами (у т.ч. викладеними у п. 6.3) та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що розміщені на веб-сайті Товариства https://ewacash.com.ua та є невід’ємною частиною цього Договору (що раніше та в подальшому згадуються як Правила); • умови Договору йому зрозумілі та він підтверджує, що договір адаптовано до його потреб та фінансового стану; • отримав від Товариства інформацію, зазначену в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»та в Законі України «Про споживче кредитування»; • інформація надана йому Товариством з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання; • надав згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника, його спроможності виконати зобов'язання за Договором та інші цілі визначені Правилами; • надав згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками та підтверджує отримання згоди таких осіб на комунікацію з Товариством; • надав згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальника перед Товариством та в інших випадках на розсуд Товариства, на підставі цього Договору Товариство має право передати персональні дані та іншу інформацію про Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись: Бюро кредитних історій, фінансовим установам, факторинговим компаніям, суду, правоохоронним органам, адвокатам, колекторським компаніям, включаючи транскордонну передачу резидентам інших країн) для захисту своїх законних прав та/або реалізації інтересів, стягнення Заборгованості за Договором (інформація та перелік відомостей про колекторські компанії до яких передаються персональні дані Позичальника, розміщуєтья на веб сайті Товариства за адресою: https://ewacash.com.ua); • для розпорядження правами вимоги за цим Договором (відступлення, застава, продаж, тощо) Товариству не потрібно чекати на порушення умов цього Договору Позичальником та не потрібно будь-яке погодження Позичальника; • повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Товариство, мету збору персональних даних, а також про права Позичальника - суб’єкта персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; • надав згоду на отримання, збір, зберігання, використання та поширення Кредитором інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних (далі – Згода), відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», через будь-які бюро кредитних історій, з якими співпрацює Кредитор для формування кредитної історії, отримання кредитних звітів або на інші цілі, що відповідають закону; • надав згоду на передачу інформації про його прострочену заборгованість (якщо така матиме місце) близьким особам та/або третім особам із дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування». При цьому, обов’язок щодо отримання згоди таких близьких та/або третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних Кредитору (новому кредитору, колекторській компанії у випадку наявності таких) покладається на Позичальника. • Товариство в електронній формі повідомило його шляхом надання доступу до проекту цього Договору (індивідуальної частини), Правил та іншої інформації розміщеної на сайті https://ewacash.com.ua (зокрема у розіділі «Інформація»), про відомості (інформацію) вказані в ч.1,2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

6. Порядок укладення договору

6.1. Цей Кредитний договір укладається в електронній формі в Особистому кабінеті Позичальника, що створений в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства.

6.2. Розміщені в Особистому кабінеті Позичальника проект цього Кредитного договору або інформація з посиланням на нього є пропозицію Товариства про укладення Кредитного договору (офертою). Відповідь про прийняття пропозиції про укладання цього Кредитного договору (акцепт) надається Позичальником шляхом відправлення Товариству електронного повідомлення та відбувається із застосуванням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який надсилається Товариством електронним повідомленням (SMS) на мобільний телефонний номер Позичальника, а Позичальник використовує одноразовий ідентифікатор (отриману алфавітно-цифрову послідовність) для підписання цього Кредитного договору/ електронного повідомлення про прийняття пропозиції про його укладення (акцепту). Електронне повідомлення (акцепт) може бути відправлене Позичальником Товариству через Веб-сайт або у SMS-повідомленні з мобільного телефонного номеру Позичальника на номер 2277 (вартість відправки SMS-повідомлення для Позичальника визначено у Правилах). Після укладення цей Кредитний договір надається Позичальнику шляхом розміщення в Особистому кабінеті Позичальника. Додатково укладений електронний кредитний договір та/або повідомлення про його укладення може бути на розсуд Товариства направлено Позичальнику на електронну пошту або іншими каналами (засобами) зв’язку, наданими Позичальником Товариству.

6.3. Приймаючи пропозицію Товариства про укладання цього кредитного Договору Позичальник також погоджується з усіма додатками та невід’ємними частинами (у т.ч. Правилами, Паспортом (споживчого) кредиту (якщо такий вимагається) та Графіком платежів ) Договору в цілому та підтверджує, що: • він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись умов Кредитного договору та Правил надання фінансових кредитів (послуг) Товариством, що розміщені на веб-сайті Товариства та є невід’ємною частиною цього Договору; • він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати значення своїх дій та управляти своїми вчинками; • на момент підписання Кредитного договору не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Позичальника та/або які створюють загрозу належному виконанню цього Договору про які він не повідомив Товариство (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо), зокрема Позичальник підтверджує, що він не подавав до суду заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, стосовно нього відсутнє відкрите провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) та, що на момент укладення кредитного договору підстав передбачених Кодексом України з питань банкрутства для відкриття такого провадження не існує; • вся інформація надана Товариству, в т.ч. під час заповнення та відправлення заяви про надання кредиту,є повною, актуальною та достовірною; • він відповідає вимогам Заявника, що встановлені розділом 13 Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що розміщені на веб-сайті Товариства та є невід’ємною частиною цього Договору;

6.4 Укладення Товариством Кредитного договору з Позичальником у електронній формі юридично є еквівалентним отриманню Товариством ідентичного за змістом Кредитного договору, який підписаний власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для сторін такі ж правові зобов‘язання та наслідки.

6.5. Цей Договір прирівнюється до такого, що укладений у письмовій формі.

6.7. Цей Договір вважається Договором про споживчий кредит (як вид кредитного договору в розумінні Закону України «Про споживче кредитування») у випадку дотримання та наявності всіх умов та підстав необхідних для визання даного Договору, договором про споживчий кредит, згідно Закону України «Про споживче кредитування».

7. Строк дії договору, порядок внесення змін, доповнень та розірвання договору

7.1. Цей Договір, що складається з Правил та індивідуальної частини (з додатками №1), набуває чинності з моменту його укладення в електронній формі, а права та обов’язки сторін, що ним обумовлені, з моменту отримання кредиту, який визначається згідно Правил відповідно до способу надання кредиту,визначеному у п.2.1 цього Договору. Строк дії цього Договору складає період, що обчислюється з моменту його укладення і до моменту повного фактичного виконання сторонами своїх зобов’язань. Сторонидомовились, що повне виконання зобов’язань повинно відбутись не пізніше дати встановленої п.1.4 Договору. Якщо зі спливом 3-го дня з моменту укладення цього Договору кредитні кошти не будуть відправлені Товариством та\або отримані Позичальником у відповідності з визначеним способом надання кредиту, дія цього Договору може бути припинена достроково з відповідним відображенням в Особистому кабінеті.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством (у т.ч. у формі відмінній від договору, якщо це не заборонено законодавством) та набувають чинності за умови, що згода Позичальника виражена у відповідний спосіб (за допомогою застосування електронного підпису одноразовим ідентифікатором та/або виконання дій, що вимагає Товариство, зокрема згідно розділу 5, 12 Правил), окрім змін до Правил, до яких приєднується Позичальник у випадку внесення будь-яких змін у цей Договір, що потребують його згоди або підпису з використанням одноразового ідентифікатора, тощо. Крім того, окрема згода Позичальника не вимагається на внесення змін/оновлення Графіку платежів, що здійснюється Кредитором самостійно з метою актуалізації відомостей про заборгованість Позичальника у зв’язку з укладенням угоди про внесення змін до цього Договору або часткового дострокового погашення заборгованості чи з інших причин, згідно Договору. У випадку виникнення будь-яких змін в умовах Договору або заборгованості Позичальника, Паспорт (споживчого) кредиту не змінюється та не оновлюється.

7.3. Кредитний договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством та п.7.1 Договору.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. Заключні положення

9.1. Цей Кредитний договір (індивідуальна частина) є самостійним кредитним договором (правочином), що містить усі істотні умови, укладений у порядку, спосіб та формі, що відповідає вимогам законодавства. Визнання недійсним, неукладеним, нікчемним будь-якого додатку, документу, що є частиною цього Договору (у т.ч. Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) або окремих умов цього Кредитного договору (індивідуальної частини) не має наслідком недійсність, нікчемність або неукладеність цього Кредитного договору (індивідуальної частини) в цілому і сторони підтверджують, що уклали б цей Кредитний договір (індивідуальну частину) і без включення до нього умов, що визнані недійсними, нікчемними, неукладеними.

9.2. Сторони підтверджують, що зобов’язання Позичальника за цим Договором не є нерозривно-пов’язаними з особою Позичальника та можуть бути виконані як самим Позичальником, так і будь-якою третьою особою, у т.ч. спадкоємцем(ями).

9.3. Листування між Сторонами цього Договору з питань, що пов’язані з цим договором здійснюється через особистий кабінет Позичальника, електронну пошту або пошту за адресами, зазначеними в розділі 10 цього Договору.

9.4. Будь-які ризики, пов‘язані з істотною зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладенні цього Договору, Позичальник приймає на себе, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання Договору, а також невиконання Позичальником зобов‘язань за цим Договором.

9.5. Усі витрати, пов'язані з оформленням та виконанням цього Договору, у т.ч. винагороди банків пов’язаних з отриманням кредитних коштів та/або списанням, переказом коштів на рахунок Товариства з метою сплати заборгованості Позичальника за цим Договором, несе Позичальник.

9.6. У випадку якщо положення Правил суперечать умовам Кредитному договору (індивідуальній частині) застосовуються відповідні умови індивідуальної частини

10. Реквізити Сторін

ПОЗИЧАЛЬНИК

КРЕДИТОР

ПІБ: ______

АДРЕСА: ______

Тел./факс.: ______

РНОКПП: ______

E-mail: ______

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором

______ /

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»

Місцезнаходження:79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, кор. 28.

Тел.: +380443002962

ЄДРПОУ: 43561909

IBAN:UA893808050000000000265083635 UAH в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 380805

Директор Електронний підпис одноразовим ідентифікатором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»

______ А.О.Кремінський

 

 

Додаток №1

до Договору про (споживчий) кредит № ______ від ______

Графік платежів

 

1. Цей графік платежів визначає порядок повернення кредиту, комісії та сплати процентів за користування кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення. Кредит (тіло кредиту) та комісія повертається/сплачується одним платежем в порядку та строки наведені у нижчевказаній таблиці. Проценти за користування кредитом нараховуються щоденно на фактичний залишок заборгованості та сплачуються разом із тілом кредиту в порядку та строки наведені у нижчевказаній таблиці. Позичальник має сплачувати загальний платіж (який включає кредит (тіло кредиту), комісію та проценти за користування кредитом) згідно даного Договору про (споживчий) кредит № ______ від ______ в день розрахункового періоду (дати платежу).

Графік платежів

День розрахункового періоду (дата платежу)

Розмір/сума кредиту (тіла кредиту), що підлягає поверненню

Розмір/Сума нарахованих процентів за користування кредитом

Комісія

Загальний платіж

______

______

______

______

______

2. Суми процентів за користування кредитом, що наведені у таблиці в п.1. цього Додатку, розраховані з припущення, що Позичальник буде сплачувати загальні платежі в строки та в точних сумах визначених Графіком платежів. У разі відмінності сум чи строків у погашення заборгованості по кредиту від наведених у Графіку платежів, сума фактично нарахованих процентів за користування кредитом протягом відповідного розрахункового періоду може відрізнятися у меншу сторону, якщо Позичальник здійснить дострокове повернення частини тіла кредиту, або у більшу сторону, якщо Позичальник не сплатить визначену Графіком платежів суму тіла кредиту у встановлений строк. Така розбіжність з наведеним графіком обумовлена тим, що проценти нараховуються на фактичний залишок тіла кредиту за кожен день користування кредитом.

3. У випадку зміни будь-яких відомостей зазначених у Графіку платежів у зв’язку з частковим погашенням заборгованості або з інших причин, Позичальник доручає Товариству самостійно оновити (актуалізувати) Графік платежів , шляхом внесення у нього відповідних змін або викладення його у новій редакції та розмістити дані графіку в Особистому кабінеті Позичальника. Оновлений графік може (необов’язково) містити інші або додаткові відомості, зокрема про пеню нараховану Позичальнику, розмір фактично нарахованих та/або сплачених процентів та інші відомості. Оновлений графік, що розміщений в особистому кабінеті Позичальника на веб-сайті Товариства може візуально відрізнятись від поточної форми Графіку платежів і складатися лише з умов табличної частини (графіку), при цьому п.1-3 цього додатку продовжують діяти та становити невід’ємну частину Договору. Позичальнику може бути надіслано SMS-повідомлення про загальну суму платежу за розрахунковий період.

ПОЗИЧАЛЬНИК

КРЕДИТОР

ПІБ: ______

АДРЕСА: ______

Тел./факс.: ______

РНОКПП: ______

E-mail: ______

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором

______ /

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»

Місцезнаходження:79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, кор. 28.

Тел.: +380443002962

ЄДРПОУ: 43561909

IBAN:UA893808050000000000265083635 UAH в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 380805

Директор Електронний підпис одноразовим ідентифікатором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»

______ А.О.Кремінський