Публічна інформація

НАЙМЕНУВАННЯ

ДЕТАЛЬНІШЕ

Повне та скорочене найменування юридичної особи:

Повне найменування:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС» (ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ФІНАНС»)

Ідентифікаційний код юридичної особи:

43561909

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28

Перелік фінансових послуг:

Види фінансових послуг:НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖІК ФІНАНС", Код ЄДРПОУ:43587534, (Особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою - ЗАКОВІЧ ЕВА)

Склад Виконавчого органу:

Директор: Кремінський Антон Олександрович

Склад наглядової ради:

Наглядова рада відсутня.

Інформація про відокремлені підрозділи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

Ліцензії та дозволи:

Товариство має наступні ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг від 13.11.2020 року №21/1807-пк: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Факти порушення справи про банкрутство відсутні.

Інформація про початок процедури ліквідації:

Факти початку процедури ліквідації відсутні.

Режим робочого часу::

Понеділок-п’ятниця 9:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00. Субота-неділя – вихідні дні.

Ціна/тарифи фінансових послуг::

Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги: дисконтна та базова процентна ставка від 0,01% до 3% в день. Реальна річна процента ставка за користування кредитом (позикою) у розмірі від 3,71% до 4848172,45%.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта:

Договором передбачена можливість Клієнта отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.

Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб:

"Товариство" не надає супровідних послуг, та не використовує послуги кредитних посередників/третіх осіб при укладенні кредитного договору

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу:

У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає

Наявність у клієнта/позичальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг:

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору позики відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору позики, Позичальник повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язанийповернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором позики.

Строк, протягом якого клієнтом/позичальником може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Наявність у клієнта/позичальника права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Кредитний договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством та умовами кредитного договору. Клієнт вправі розірвати чи іншим чином припинити Кредитний договір в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Товариством за Кредитним договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, що підтверджується даними бухгалтерського обліку Товариства, шляхом надсилання письмового повідомлення Товариству. Позичальник в будь-який момент може достроково виконати цей Кредитний договір сплативши на користь Товариства повну суму заборгованості, яка існує (нарахована) на момент дострокового виконання Договору. Позичальник також може в будь-який момент здійснити часткове погашення заборгованості. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг:

Зміни та доповнення до договорупо надання фінансових послугдопускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством, у тому числі шляхомпропозиції однієї сторони внести зміни або доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору (в електронній або письмовій формі), вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або доповнення до договору про надання фінансових послуг.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання фінансових послуг не може бути збільшена Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди клієнта.

Наявні та можливі схеми кредитування:

Надання коштів у позик відбувається дістанційно з використанням власного електронного кабінету Позичальника. Кошти надаються шляхом перерахування позики на банківську карту Позичальника.


Орган, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Національний банк України, вул. Інститутська, 9 м. Київ, 01601, Україна, тел. 0 800 505 240


Посилання на документи (.pdf)