Розкриття інформації

НАЙМЕНУВАННЯ ДЕТАЛЬНІШЕ
Повне та скорочене найменування юридичної особи: Повне найменування:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС» (ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ФІНАНС»)
Ідентифікаційний код юридичної особи: 43561909
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.Смаль-Стоцького, будинок 1, корпус 28
Перелік фінансових послуг: Надання коштів та банківських металів у кредит
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖІК ФІНАНС", Код ЄДРПОУ:43587534, (Особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою - ЗАКОВІЧ ЕВА)
Склад Виконавчого органу: Директор: Кремінський Антон Олександрович
Склад наглядової ради: Наглядова рада відсутня.
Інформація про відокремлені підрозділи: Відокремлені підрозділи відсутні.
Ліцензії та дозволи: Витяг із Державного реєстру фінансових установ від 26.03.2024 № 27-0026/23590, згідно якого 26.03.2024 Національним банком України внесено запис до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 43561909) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання послуги – надання коштів та банківських металів у кредит (безстрокова)
Наявність у клієнта/позичальника права на отримання інформації про відсутність заборгованості за договором: Споживач, після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, має право звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань споживача за договором у повному обсязі, яку фінансова установа надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п’яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Факти порушення справи про банкрутство відсутні.
Інформація про початок процедури ліквідації: Факти початку процедури ліквідації відсутні.
Режим робочого часу: Понеділок-п’ятниця 9:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00. Субота-неділя – вихідні дні.
Ціна/тарифи фінансових послуг: проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 3,65 % до 1095% річних. Базова процентна ставка від 0,01% до 3% в день. Реальна річна процентна ставка, становить від 3,71% до 4848172,45%.
Мінімальний строк договору: від 1 дня.
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги: Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта: Договором передбачена можливість Клієнта отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає
Наявність у клієнта/позичальника права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору позики відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору позики, Позичальник повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язанийповернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором позики.
Строк, протягом якого клієнтом/позичальником може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Наявність у клієнта/позичальника права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: Кредитний договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством та умовами кредитного договору. Клієнт вправі розірвати чи іншим чином припинити Кредитний договір в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Товариством за Кредитним договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, що підтверджується даними бухгалтерського обліку Товариства, шляхом надсилання письмового повідомлення Товариству. Позичальник в будь-який момент може достроково виконати цей Кредитний договір сплативши на користь Товариства повну суму заборгованості, яка існує (нарахована) на момент дострокового виконання Договору. Позичальник також може в будь-який момент здійснити часткове погашення заборгованості. Позичальник у разі дострокового повернення кредиту сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг: Зміни та доповнення до договорупо надання фінансових послугдопускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством, у тому числі шляхомпропозиції однієї сторони внести зміни або доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору (в електронній або письмовій формі), вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або доповнення до договору про надання фінансових послуг.
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Зміни та доповнення до договорупо надання фінансових послугдопускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством, у тому числі шляхомпропозиції однієї сторони внести зміни або доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору (в електронній або письмовій формі), вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або доповнення до договору про надання фінансових послуг.
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання фінансових послуг не може бути збільшена Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди клієнта.
Наявні та можливі схеми кредитування: Надання коштів у позик відбувається дістанційно з використанням власного електронного кабінету Позичальника. Кошти надаються шляхом перерахування позики на банківську карту Позичальника.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства: Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається Товариством, чинним законодавством України не передбачена.

Інформацію щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ можна перевірити на сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Інформація щодо отримання споживчого кредиту
Споживчий кредит, первісний строк повернення якого складає 360 календарних дня та передбачає сплату позичальником заборгованості за кредитним договором декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається графіком розрахунків (платежів) Споживчий кредит, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення кредитного договору первісний строк повернення якого складає 360 календарних днів та передбачає сплату позичальником заборгованості за кредитним договором декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається графіком розрахунків (платежів)
Різновиди кредитів
Споживчий кредит Мікро кредит
Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Розміщено за посиланням Розміщено за посиланням
Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії
Станом на зараз відсутні Станом на зараз відсутні
Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального)
Від 8 000 грн. до 15 000 грн. Від 1 000 грн до 8 000 грн
Строк кредитування 360 днів Строк кредитування 360 днів
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку
відсутні відсутні
Реальна річна процентна ставка
До 9090% До 9090%
Гіперпосиланняна вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою
https://ewacash.com.ua/disclosure-information https://ewacash.com.ua/disclosure-information

У Товариства відсутні програми лояльності для Споживачів фінансових послуг.

Попередження

ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ФІНАНС» ПОПЕРЕДЖАЄ СПОЖИВАЧІВ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СПОЖИВАЧА В РАЗІ КОРИСТУВАННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ АБО НЕВИКОНАННЯ НИМ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, А САМЕ:

- те, що можливими наслідками для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом є : право Товариства у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання;

- те, що можливими наслідками для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту, або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї послуги є: повернення суми кредиту, комісії, відсотків, інших платежів за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

- те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

- Товариству забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

- те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

- те, що порушення виконання Споживачем обов’язків за договором позики/споживчим кредитом може призвести до припинення дії акційних пропозицій/програм лояльності Фінансової установи у відповідності до умов таких акційних пропозицій/програм лояльності. те, що Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

- те, що споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, шляхом направлення повідомлення на електронну скриньку Товариству та/або переходу за гіперпосиланням «відписатися від розсилки» зазначеним у відповідному рекламному матеріалі;

- те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

- те, що підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту;

- те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін в бік погіршення для споживача.

1000 грн
10000 грн
5000 грн сума першої позики
10 днів
360 днів

Промокод:

Повернути до : 08.07.2024 (Пн)
 • Сума відсотків за кредитом у разі сплати до
  грн
 • Сума кредиту
  грн
 • Сума до закриття у разі сплати до
  грн
 • Повернути до
 • Строк платежу
 • Відсоткова ставка (на день)
  %
 • Відсоткова ставка після (на день)
  1.5 %
 • Строк кредитування
  360 днів

Істотні характеристики:

 • Строк кредитування
  360 днів
 • Сума відсотків (з урахуванням знижки на перший платіж)
  грн
 • Реальна річна процентна ставка
  %
 • Загальні витрати за кредитом
  грн
 • Загальна вартість кредиту
  грн
 • Загальна кількість платежів за кредитом