Вимоги до діяльності при здійсненні врегулювання простроченої заборгованості

Тлумачення термінів

Споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит з Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 43561909, або щодо якої відбулось відступлення права вимоги за її договором про споживчий кредит на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 43561909
Кредитодавець/Кредитор - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати споживчі кредити (Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 43561909, при умові видачі споживчого кредиту);
Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивільноправовим договором або з інших підстав заміни кредитора у зобов'язанні право вимоги за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим частиною другою статті 3 ЗУ «Про споживче кредитування (Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ 43561909, при умові набуття права вимоги за договором про споживчий кредит).

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

У разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, Кредитор має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.
Споживач зобов’язаний здійснити сплату заборгованості по кредиту одним з способів, зазначених на сайті Кредитора https://ewacash.com.ua. При цьому Споживач самостійно сплачує послуги платіжної системи (фінансового посередника), що здійснює переказ грошових коштів, у відповідності до тарифів останньої. Кредитор забезпечує можливість сплати заборгованості через особистий кабінет на сайті https://ewacash.com.ua, в т.ч. у дні, які відповідно до чинного законодавства України є вихідними, святковими, неробочими. Споживач має скористатися такою можливістю у випадку якщо на момент здійснення платежу йому недоступні інші способи погашення заборгованості (наприклад у святкові, вихідні дні, нічний час, перебування за кордоном, тощо).
Датою сплати Заборгованості по кредиту вважається дата отримання Кредитором грошових коштів / інформаційного повідомлення від платіжної системи (оператора), через яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер Кредитного договору / Реєстраційний номер облікової картки платника податків Споживача, за умови, що в подальшому грошове відшкодування за такою операцією надійшло на рахунок Кредитора. У випадку прострочення Споживачем сплати Заборгованості, за кредитними договорам, встановлюєтья настуна черговість погашення вимоги:
- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про кредит.
Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Кредитному договорі, здійснюються в національній грошовій одиниці України – гривні.
Виконання Споживачем зобов’язань з оплати простроченої заборгованості не звільняє його від зобов’язання з оплати штрафів, що передбачені цим Договором у разі невиконання Споживачем своїх зобов’язань, щодо сплати платежів за цим Договором. Сплата штрафу не звільняє Споживача від виконання зобов’язань, за порушення яких він передбачений, і так само не звільняє його від зобов’язання понад суми штрафу в повному обсязі відшкодувати Кредитору збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.
Споживач зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Кредитора. При цьому Споживач самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Кредитор забезпечує можливість сплати платежів по Кредитному договору через Особистий кабінет на сайті Кредитора 24 години на добу 365 днів у році, в т.ч. у дні які відповідно до чинного законодавства України є вихідними, святковими, неробочими. Споживач має скористатися такою можливістю у випадку якщо на момент здійснення платежу йому недоступні інші способи погашення заборгованості (наприклад у святкові, вихідні дні, нічний час, перебування за кордоном, тощо). У випадку залучення до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію, остання зобов’язана повідомити Споживача про актуальні банківські реквізити Кредитора/Кредитодавця/Нового кредитора для здійснення погашення простроченої заборгованості та порядок і спосіб такого погашення.

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.
До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке право кредитодавця.
Вищенаведені умови застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Кредитодавець, новий кредитор, у випадку виникнення простроченої заборгованості, має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору. Договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним.
Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний повідомити Національний банк України про укладення договору з колекторською компанією протягом п’яти робочих днів із дня його укладення. Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті (веб-сайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про колекторські компанії, що діють у його інтересах при врегулюванні простроченої заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
Кредитодавець, новий кредитор, у випадку виникнення простроченої заборгованості, має право укласти договір про відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.
Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».
Кредитодавець, який відступив право вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору повідомити споживача у спосіб, визначений Законом України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, про такий факт та про передачу персональних даних споживача, а також надати інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.
До нового кредитора переходять передбачені цим Законом зобов’язання кредитодавця, зокрема щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).
Новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит, за яким набуто право вимоги, не передбачено таке право кредитодавця.
Вищенаведені умови застосовуються до всіх подальших відступлень права вимоги за договором про споживчий кредит, які здійснюються новим кредитором.
Відомості про колекторську компанію