Правова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами Учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАЙГЕР ФІНАНС"

Протокол № 8 від 05 квітня 2021 року.

П Р А В И Л А

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

(в редакції від 05 квітня 2021 року.)
місто ЛЬВІВ

2021 рікЗМІСТ

І. Загальні положення

ІІ. Загальні умови та порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

ІІІ. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою.

IV. Порядок створення та використання резерву на покриття збитків за фінансовими активами

V. Порядок укладання кредитного договору

VІ. Облікова та реєструючи системи Товариства.

VІІ. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов'язаних із наданням фінансових послуг та система захисту інформації.

VІІI. Здійснення внутрішнього контролю за наданням фінансових послуг

ІХ. Ступінь відповідальності посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів.

Х. Персональні дані. Бюро кредитних історій.

ХІ. Опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи.

ХІІ. Механізм погашення заборгованості

ХІІІ. Права обов’язки та гарантії сторін.

XIV. Електронний кабінет.

ХV. Вирішення спорів

ХVІ. Прикінцеві положення

ДОДАТКИ :

Додаток 1 «Індивідуальна частина кредитного договору»


І. Загальні положення

1.1. Ці внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС» (далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, ЗУ «Про електронну комерцію», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), нормативно правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – «Нацкомфінпослуг»), нормативно правових актів Національного банку України (длі – «НБУ»), а також інших законодавчих актів України та затвердженні загальними зборами учасників ТОВ «ФК «Тайгер-Фінанс».

Ці Правила є Публічною частиною договору та визначають умови і порядок надання Товариством коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту фізичним особам, загальні права та обов'язки сторін договору, правила обліку та порядок зберігання кредитних договорів та інших документів, пов’язаних з наданням фінансових послуг Товариством, порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг Товариством, а також регулюють інші питання вказані у цих Правилах.

Ці Правила є публічним запрошенням (пропозицією) всім звертатись до Товариства з метою отримання позики, в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами. Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її оприлюднення на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС» та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

1.2. Кредит/позика надається у тимчасове користування на умовах можливої забезпеченості, повернення, строковості, платності, що передбачаються умовами кредитного договору.

1.3. Місце надання фінансової послуги : Кредит/позика може бути надана за місцезнаходженням Кредитора та/або належним чином зареєстрованих філій Кредитора, перелік яких зазначено на веб-сайті Товариства.

1.4. Дані Правила визначають загальні умови кредитування, які є обов’язковими для всіх кредитних договорів. Детальні умови кредитування, визначаються у Індивідуальній частині Кредитного договору, складеної за формою встановленою Додатком № 1 до цих Правил.

1.5. Нижченаведені терміни та визначення є єдиними та застосовуються як до самих Правил, так і до його Додатків :

Кредитор/Позикодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43561909), місцезнаходження 79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, кор. 28, ідентифікаційний код юридичної особи 43561909. Контактні реквізити (телефон та адреса електронної пошти) вказані на Веб-сайті Товариства

Клієнт/Позичальник - фізична особа, яка звернулась до Товариства з метою отримання фінансового кредиту/позики та що відповідає вимогам до Клієнта/Позичальника, що встановлені цими Правилами.

Фінансовий кредит – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності у позику фізичній особі на визначений строк та під процент, що передбачені кредитним договором.

Кредитний договір – цивільно-правова угода, що визначає зміст взаємних юридичних прав і обов’язків Товариства та Позичальника з приводу надання, користування та повернення кредиту і складається з :

- індивідуальної для кожного Позичальника частини (яка містить усі істотні умови та є самостійним кредитним договором (правочином) і може існувати незалежно від наявності загальної частини та інших додатків)

- цих Правил, як загальної для всіх Позичальників частини кредитного договору (яка є додатком до кредитного договору (індивідуальної частини) та не є самостійним договором (правочином)

В залежності від конкретного застосування під терміном «Кредитний договір» у всіх

ідмінках може розумітись як індивідуальна частина кредитного договору так і кредитний договір в цілому (індивідуальна загальна та публічна частини).

Строк кредитування – строк на який кредит може бути одержаний Позичальником.

Термін платежу – кінцева календарна дата сплати Позичальником Заборгованості за кредитним договором зі спливом якої користування кредитом вважається неправомірним.

Графік розрахунків - невід'ємна частина індивідуальних умов (частини) кредитного договору, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми кредиту і процентів за користування ним) із зазначенням Терміна(ів) платежу(ів).

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Позичальником, який прийняв пропозицію (оферту) Товариства укласти електронний договір/угоду, та надсилаються Товариству в електронному повідомлені одним із способів передбачених цими Правилами.

Комісія за надання кредиту – комісійна винагорода, встановлена Товариством пов’язана з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту.

Ліміт суми Кредиту – грошові кошти, які Кредитор одноразово може надати Позичальнику в Кредит на умовах, визначеними договором.

Акцепт – прийняття Позичальником пропозиції укласти Договір на умовах визначених цими Правилами.

Фіксована процентна ставка – процентна ставка, при якій нарахування відсотків здійснюється на тіло кредиту. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору (залишкову або загальну суму).

Заборгованість – усі суми грошових коштів, належних до сплати Позичальником Кредитору за Договором позики / кредитним договором, включно сума основного боргу, cума нарахованих, однак не сплачених відсотків за користування грошовими коштами, сума нарахованих штрафів, пені, комісії та інших обов'язкових платежів передбачених Кредитним договором.

Заявка/Заява – електронне звернення Заявника до Товариства, яке подається у визначеній Товариством формі через встановлені канали передачі інформації до інформаційно- телекомунікаційної системи Товариства, зокрема через Веб-сайт Товариства, і висловлює намір Заявника отримати грошові кошти в кредит.

Особистий рахунок – банківський рахунок, який відкритий на ім'я Позичальника. На відповідний рахунок, для використання якого емітована платіжна картка, здійснюється зарахування Кредитором, кредитних коштів Позичальнику відповідно до умов Кредитного договору.

Банківська платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, держателем якої є Клієнт/Позичальник, що використовується для здійснення фінансових операцій за належним йому Картковим рахунком, та яка реєструється Клієнтом/Позичальником в Особистому кабінеті.

Підтвердження/верифікація платіжної картки – процедура перевірки того, що картка дійсна, активна, та Позичальник/Клєінт має доступ до управління рахунком цієї картки.

Логін Особистого кабінету – особисті номер мобільного телефону та/або адреса електронної пошти Заявника/Позичальника.

Номер Заявника/Позичальника – особистий телефонний номер Клієнта/Позичальника, що наданий мобільним оператором і зазначений Клієнтом/Позичальником при реєстрації облікового запису/особистого кабінету.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку Клієнт, що прийняв пропозицію (оферту) укласти кредитний договір з Товариством на запропонованих умовах, отримує у вигляді електронного (SMS) повідомлення на Номер Клієнта/Позичальника. Одноразовий ідентифікатор може також генеруватись та надсилатись Позичальнику для входу в Особистий кабінет

Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням сукупності технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією. Товариство не здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, не є провайдером та оператором телекомунікацій, і не надає телекомунікаційні послуги.

Особистий кабінет – сукупність даних про особу Клієнта/Позичальника, її операції та функціональні можливості для взаємодії з Товариством, що створюється у інформаційно- телекомунікаційній системі Товариства з моменту здійснення Позичальником належного запиту на реєстрацію. Управління Особистим кабінетом може здійснюватись Клієнтом /Позичальником через наступні канали:

· через Веб-сайт Товариства, після введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету;

· через Веб-сайт Товариства після переходу по сформованому Товариством та відправленому на електронну пошту або у електронному (SMS) повідомленні на Номер Клієнта;/Позичальника посилання, що містить спеціальний хеш-код для входу до Особистого кабінету або окремих його розділів;

· через відправлення Клієнтом/Позичальником належних команд у електронних (SMS) повідомленнях з Номеру Клієнта/Позичальника до Товариства за відповідним коротким номером, у разі якщо такий спосіб передбачено для відповідного Особистого кабінету. Вартість відправки SMS на короткий номер Товариства для абонентів національних операторів мобільного GSM зв’язку, що діють на території України, визначається відповідно до тарифного плану оператора. Товариство не отримує будь - яких коштів/винагороди за відправлені Клієнтами/Позичальниками SMS-повідомлення.

Особливості ІТС Товариства можуть передбачати можливість створення декількох Особистих кабінетів одним Клієнтом/Позичальником.

Вчинення дій будь-яким користувачем у Особистому кабінеті Клієнта/Позичальника (у т.ч. внаслідок неналежного збереження Логіна та/або Пароля Особистого кабінету та/або отримання доступу третіми особами до пристроїв Клієнта/Позичальника, що використовуються для управління Особистим кабінетом) за юридичними наслідками прирівнюється до дій вчинених особисто Клієнтом/Позичальником.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Клієнтом. Цю комбінацію Клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Клієнт/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету являється особистим ключем Клієнта/Позичальника для формування електронного цифрового підпису, доступний тільки Клієнту/Позичальнику. За допомогою введення унікального паролю, Позичальник підтверджує свою особу при здійсненні електронних операцій.

Веб-Сайт Кредитора – інтернет адреса Кредитора, що знаходиться за наступним посиланням : https://ewacash.com.ua, на якій Позичальник має змогу зареєструвати особистий кабінет, отримати доступ до інформації, яка стосується кредитного Договору та/або отримати Кредит.

1.6. Умови реєстрації Позичальника/Клієнта, укладення кредитних договорів, надання і повернення кредитів та інші визначені в цих Правилах умови є універсальними, незалежно від того, які торговельні марки, позначення, що відрізняють послуги Товариства від послуг інших осіб та/або веб-сайти та/або об’єкти інтелектуальної власності та/або технічні, інформаційні, програмні чи інші засоби (далі – засоби) використовуються Товариством при наданні фінансових послуг (кредитів). Якщо внаслідок використання Товариством різної комбінації таких засобів Заявник/Позичальник має можливість створити/зареєструвати декілька облікових записів, особистих кабінетів та/або отримати одночасно декілька кредитів, тощо, ці Правила необхідно розуміти як такі, що визначають порядок створення/реєстрації кожного з облікових записів, особистих кабінетів та порядок отримання кредитів, укладення договорів через кожний особистий кабінет.


ІІ. Загальні умови та порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

2.1 Надання кредитів за рахунок власних коштів здійснюється Товариством в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів у національній валюті України на банківський рахунок та/або платіжну картку Позичальника.

2.2 Кредити класифікуються за такими ознаками:

2.2.1 За строком користування кредитом:

· PDL (Pay Day Loan) – кредит, що надається на строк до 30 днів та передбачає одноразову (одночасну) сплату Позичальником всієї заборгованості за кредитним договором в останній день строку правомірного користування кредитом;

· Installment – кредит, що надається для задоволення особистих потреб Позичальника, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника на строк, що перевищує 30 днів та передбачає сплату Позичальником заборгованості за кредитним договором декількома платежами (частинами), кількість, розмір та періодичність здійснення яких визначається Графіком розрахунків (платежів).

2.3. Клієнт/Позичальник здійснює заповнення Заяви на отримання кредиту на Веб-сайті Товариства або шляхом направлення необхідних даних через встановлені канали передачі інформації, якщо такі є (мобільні додатки, сторінки в мережі Інтернет, месенджери, інші засоби телекомунікацій, що інтегровані з інформаційно-телекомунікаційною системою Товариства). У Заяві Клієнт/Позичальник зобов'язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання кредиту.

Форма заяви може вимагати додання фото-копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

2.4. Умови кредитування за окремими кредитними продуктами Товариства можуть передбачати наступні способи надання кредиту:

- шляхом переказу суми кредиту на Картковий рахунок Позичальника;

- шляхом переказу суми кредиту через платіжну систему NovaPay, яку Позичальник отримує готівкою у відділеннях учасників цієї платіжної системи. Для отримання суми кредиту Позичальник має пред’явити учаснику платіжної системи NovaPay той документ, що посвідчує його особу, який був вказаний ним у Заяві на отримання кредиту.

2.5. Подаючи Заяву за кредитним продуктом, що передбачає надання кредиту шляхом переказу суми кредиту на Картковий рахунок, Заявник має зареєструвати в Особистому кабінеті Банківську картку, на яку будуть зараховані кошти при позитивному рішенні по Заяві, якщо така Банківська картка не була зареєстрована Заявником у Особистому кабінеті раніше.

Товариство здійснює верифікацію доданої Позичальником Банківської картки. Для цього Заявнику пропонується зробити відповідну перевірочну операцію по карті. У призначенні такої операції міститься код верифікації картки, який Заявник має ввести на Веб-сайті Товариства у тому разі, якщо в процесі здійснення перевірочної операції не застосовувалася технологія 3DSecure (введення відповідного коду з SMS- повідомлення на веб-сторінці банку-емітенту платіжної картки).

Таким чином Товариство перевіряє, що Банківська картка активна та Заявник має доступ до управління Картковим рахунком. Якщо перевірочну операцію по карті здійснено з блокуванням суми 1 гривня на Картковому рахунку, після верифікації картки, таке блокування скасовується. Дізнатися код верифікації картки Заявник може наступними способами:

• у електронному (SMS) повідомленні про операцію, якщо банк, що емітував картку, надсилає повідомлення про операції по карті; • через інтернет-банк, переглянувши операції по карті; через інший застосунок, який використовує банк при комунікації з Клієнтом.

• зателефонувавши до служби підтримки банку, що емітував картку. У разі здійснення транзакції з використанням технології 3DSecure, додаткове введення верифікаційного коду з призначення транзакції на Веб-сайті Товариства не потрібне.

2.6. Товариство не отримує повні реквізити Банківської картки, які необхідні для здійснення операцій по карті через Інтернет. Для платіжних операцій по картах Товариством використовуються відповідні сертифіковані платіжними системами сервіси. Захист реквізитів карт у базах даних таких сервісів відповідає міжнародному стандарту PCI DSS.

2.7. Клієнт/Позичальник може зареєструвати у Особистому кабінеті декілька карток та використовувати їх для отримання кредитних коштів та для сплати заборгованості по кредиту наданому Товариством. Для надання кредиту Товариство використовує ту карту, яку Позичальник помітив як основну.

2.8. Клієнт/Позичальник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан, кредитоспроможність та платоспроможність Клієнта до бюро кредитних історій, третіх осіб, які пов‘язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту та з’ясування причин невиконання зобов’язань за кредитним договором.

2.9. Оформляючи Заяву, Клієнт має право вказати прізвища та телефони контактних осіб (з переліку знайомих, за містом роботи, родичів) з якими Товариство може зв’язатися для перевірки / підтвердження окремих відомостей про Позичальника, вказаних ним у Заяві. Вважається, що Позичальник попередньо отримав згоду таких осіб на обробку їх персональних даних Товариством та можливість звернення до них представника Товариства. Представник Товариства може зателефонувати Позичальнику та/або вказаним ним контактним особам за телефонними номерами, зазначеними в Заяві, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної у Заяві інформації, так і для отримання інших відомостей про Позичальника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту або з метою з’ясування причин невиконання зобов’язань за кредитним договором.

2.10. Інформаційно-телекомунікаційна система Товариства здійснює реєстрацію Заяви на кредит, за процесом розгляду якої Клієнт/Позичальник може слідкувати через Особистий кабінет.

2.11. Рішення про надання кредиту приймається Товариством на підставі обробки інформації про Клієнта/Позичальника отриманої від нього та/або третіх осіб протягом періоду не більше ніж три робочих дні з часу отримання повністю належним чином оформленої Заяви. У разі повернення Заяви на доопрацювання Заявнику, відрахування цього терміну починається з моменту останнього надсилання Заявником Заяви на розгляд.

2.12. Застосовані Товариством процедури встановлення особи підтверджують, що Заява надана Заявником/Позичальником.

2.13. Сума кредиту визначається виходячи з оцінки Товариством кредитоспроможності Заявника. Товариство може запропонувати Заявнику кредит на суму відмінну від вказаної ним у Заяві. Заявник може прийняти таку пропозицію Товариства, підтвердивши свою згоду на зміну суми кредиту у Заяві або відхилити її.

У разі відхилення Заявником пропозиції Товариства про зміну суми кредиту за Заявою, подальший розгляд Заяви припиняється.

2.14. Приймаючи Заяву до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику кредит. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови. Відмова в наданні кредиту можлива, в тому числі, у таких випадках:

• вік Заявника на момент заповнення Заяви менше 18 років;

• кредитна історія, фінансовий стан або кредитоспроможність Заявника викликають сумнів у тому, що кредит буде повернено своєчасно та/або у повному обсязі;

• при заповненні Заяви вказані не достовірні та/або помилкові дані;

• в інших випадках, передбачених внутрішньою політикою Товариства.

2.15. Товариство приймає рішення про видачу кредиту або відмову у видачі кредиту і повідомляє про це Заявника шляхом надсилання йому електронного повідомлення (SMS) на телефонний номер та/або електронного повідомлення на адресу електронної пошти або іншим чином за допомогою засобів зав’язків, зазначених Заявником при реєстрації у Особистому кабінеті.

2.16. У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Позичальником Кредитний договір на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами. У разі прийняття рішення про видачу кредиту, Позичальник вчиняє дії передбачені розділом 5 цих Правил.

2.17. Товариство не пізніше трьох робочих днів з дня підписання кредитного договору Сторонами надає кредит шляхом (у спосіб), що передбачений у Кредитному договорі.

2.18. Датою отримання кредиту Позичальником, в залежності від способу надання кредиту, є:

• дата зарахування суми кредиту на Картковий рахунок Позичальника;

• дата отримання Позичальником переказу кредитних коштів у відділенні учасника платіжної системи NovaPay.

2.19. Позичальник може отримати кредит необмежену кількість разів. Для цього він може подати Заяву на отримання кредиту (далі – Заявка/Заява) встановленими каналами передачі інформації або, у випадку відсутності змін в анкетних даних Позичальника, що вказані ним в останній поданій в електронній формі Заяві, скористатись додатковим сервісом

Товариства, який передбачає підтвердження даних останньої електронної Заяви та фіксування відомостей для отримання нового кредиту (сума та строк, тощо) за спрощеною процедурою. У випадку відмови у кредитуванні по Заяві Товариство може встановити обмеження на подання нової Заяви від Заявника протягом певного терміну в залежності від причин відмови.

2.20. Кредит може бути використаний Позичальником на будь-які цілі, що не заборонені чинним законодавством. Товариство не здійснює перевірку цільового використання кредиту Позичальником, крім випадків коли такий обов’язок покладено на Товариство згідно законодавства.

2.21. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансової послуги (кредиту) визначається Товариством індивідуально для кожного позичальника виходячи з його фінансового стану, платоспроможності, загальної кредитної історії, історії клієнтських відносин з Товариством, суми, строку кредиту та інших чинників і складається для PDL кредитів: з процентів за користування кредитом, розмір яких може становити від 0,01%до 5% відсотків від суми кредиту за кожен день користування та комісії за надання кредиту, що може становити від 0 до 70% відсотків від суми кредиту та нараховується одноразово, а для кредитів Installment з процентів за користування кредитом, розмір яких може становити від 60% до 360% річних. Остаточний розмір вартості кредиту та її складових зазначаються в Кредитному договорі (індивідуальній частині), що укладається з Позичальником.

2.22 Оформлення і видача кредиту Позичальнику – фізичній особі, а також ідентифікація такої особи здійснюється при наданні Товариству наступних документів :

○ заяви на ім'я Товариства на одержання кредиту;

○ копії паспорта Позичальника;

○ копії довідки про присвоєння РНОКПП Позичальника.

2.23.1 Усі Документи, завантажуються Позичальником до Особистого кабінету через веб-сайт Товариства.

2.24 У разі недостатності поданих Позичальником документів, Товариство має право вимагати у позичальника додаткові документи, що підтверджують його фінансовий стан та платоспроможність за кредитом.

2.25. У Товаристві може бути розроблено програму лояльності, яка передбачатиме надання Кредиту зі зниженою відсотковою ставкою за користування Кредитом відповідно до кількості отриманих Позичальником кредитів та якості виконання взятих на себе зобов'язань. Якісним виконанням зобов'язань вважається виконання договірних зобов'язань у повному обсязі без виникнення простроченої Заборгованості за договором Кредиту.

2.26. Крім процентів за користування кредитом, Товариство має право отримувати від позичальників комісію за надання кредиту, яка є платою Товариству за надання кредиту та його управління, а саме плату за здійснення Товариством дій, які були спрямовані на надання позичальнику кредиту, та без яких надання кредиту, а також використання Позичальником кредиту було б неможливе. Комісія за надання кредиту сплачується Позичальником в розмірі та у терміни, передбачені кредитним Договором. Комісія за видачу/оформлення кредиту може додаватись до суми виданого кредиту.

2.27. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та договорі Кредиту, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в договорі Кредиту банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

2.28 Позичальник, у відповідності до вимог чинного законодавства має право здійснити дострокове погашення кредиту/позики і сплатити проценти за користування Кредитом. При сплаті повної суми Заборгованості Кредитний договір припиняє свою дію з дати отримання Товариством грошових коштів/надходження інформаційного повідомлення від платіжної системи, через яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер Кредитного договору/Ідентифікаційний код особи Позичальника, за умови, що в подальшому грошове відшкодування за такою операцією надійшло на рахунок Товариства. Надходження на рахунок Кредитора грошових коштів від Позичальника в достатньому обсязі для сплати Заборгованості є належним виконанням зобов'язання Позичальника за договором Кредиту. У такому випадку договір Кредиту припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора.

У разі порушення умов кредитного договору, Товариство має право вимагати дострокового погашення кредиту та інших платежів, передбачених кредитним договором.

2.29. У випадку, якщо Кредитор при достроковому поверненні Кредиту не отримав достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування Кредитом, договір Кредиту продовжує свою дію до повного погашення заборгованості.

2.30 Факт повного виконання Позичальником фінансових зобов'язань за кредитним договором може підтверджуватись довідкою Товариства, яка відображається у Особистому кабінеті Позичальника.

2.31 Залежно від класифікації та способу оформлення кредиту, при кредитуванні позичальників можуть застосовуватись інші методи, передбачені Індивідуальною частиною Кредитного Договору та/або змістом Кредитного договору, при цьому положення Індивідуальної частини Кредитного договору, мають перевагу над методами передбаченими Розділом ІІ цих Правил.

2.32. Позичальник підтверджує, що він розуміє та погоджується з тим, що обслуговування рахунку, який використовується Позичальником для отримання кредитних коштів за цим Договором, здійснюється згідно з умовами відповідного договору на підставі якого відкрито такий рахунок, що укладений між Позичальником та відповідним уповноваженим банком України.

2.33. Позичальник також підтверджує, що він розуміє та погоджується з тим, що здійснення операції за відповідним рахунком, може вимагати оплати послуг відповідного уповноваженого банку України в якому відкрито такий рахунок згідно з тарифами відповідного уповноваженого банку України.

2.34. За користування Кредитом Позичальник виплачує Кредитору проценти передбачені Кредитним договором.

2.35. Обчислення строку користування Кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування Кредитом. При цьому проценти за користування Кредитом нараховуються з наступного дня після дня надання Кредиту Позичальнику списання грошових коштів на банківський рахунок Позичальника) до дня повного погашення Заборгованості за Кредитом (зарахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за Кредитом.

2.36. Сума Кредиту, проценти за користування Кредитом, штрафні санкції, комісія за обслуговування договору Кредиту складають Заборгованість за договором Кредиту. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми Заборгованості та в порядку передбаченому умовами Кредитного договору на рахунок Кредитора у строк, встановлений договором Кредиту

2.37. Повернення Кредиту, сплата процентів за його користування, комісій, штрафних санкцій та інших платежів передбачених Кредитним Договором, здійснюється шляхом безготівкового перерахування Позичальником належних до сплати сум грошових коштів на рахунок Кредитора через будь-які Банки, фінансові установи чи інших операторів переказів.


ІІІ. Порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої

інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою

3.1 Товариство надає Позичальнику на його вимогу інформацію про Кредитора, а також інші документи та інформацію пов’язану з наданням фінансових послуг, в строки, передбачені відповідним законодавством України. Зокрема, Позичальник має право отримати інформацію про :

- фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, що підлягають обов'язковому оприлюдненню;

- перелік керівників Товариства та його окремих підрозділів;

- перелік послуг, які надаються Товариством;

- ціну / тарифи фінансових послуг (надання Кредиту);

- кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;

- іншу інформацію з питань надання фінансових послуг (надання Кредиту) та інформацію, право на отримання якої закріплено в Чинному Законодавстві.

3.2. Інформація про Товариство, «Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту», а також інша інформація пов’язана з наданням фінансових послуг може розміщатись :

- в загальнодоступному місці за адресою місцезнаходження Товариства

- на веб-сайті Товариства https://ewacash.com.ua розміщеному у всесвітній мережі інтернет.

3.3. Товариство зобов’язане своєчасно оновлювати інформацію пов’язану з наданням фінансових послуг установою.


ІV. Порядок створення та використання резерву на покриття

збитків за фінансовими активами

4.1 З метою підвищення надійності та стабільності Товариства, збереження реальної вартості фінансових активів Товариства та захисту інтересів клієнтів Товариства, останнім здійснюється формування резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу (далі - резерв) за наданими кредитами.

4.2 Створення та використання резерву здійснюється Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Бухгалтерський облік формування та використання резерву здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України, податковий облік регулюється Податковим Кодексом України.

V. Порядок укладання кредитного договору

5.1. Кредитний договір укладається в електронній формі в Особистому кабінеті з використанням можливостей ІТС Товариства. Для цього Товариство, розміщує в Особистому кабінеті пропозицію Клієнту/Позичальнику про укладення Кредитного договору (оферту).

Якщо відповідно до вимог законодавства Товариство зобов’язано до укладення кредитного договору надати Клієнту/Позичальнику паспорт споживчого кредиту, зазначений паспорт споживчого кредиту надається Клієнту/Позичальнику у вигляді додатку до оферти/проекту кредитного договору, що розміщується в його Особистому кабінеті. Приймаючи пропозицію про укладення кредитного договору Позичальник підтверджує ознайомлення з інформацією викладеною в паспорті споживчого кредиту.

5.2. Клієнт/Позичальник здійснює вхід до Особистого кабінету одним з можливих способів та має ознайомитись з пропозицією про укладення Кредитного договору та прийняти цю пропозицію в цілому в належній формі або відмовитись від прийняття (проігнорувати).

5.3. Розміщені в Особистому кабінеті проект Кредитного договору або інформація з посиланням на нього є пропозицію Товариства про укладення Кредитного договору (офертою). Відповідь про прийняття пропозиції про укладання Кредитного договору (акцепт) надається Клієнту /Позичальником шляхом відправлення Товариству електронного повідомлення та відбувається із застосуванням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, який надсилається Товариством електронним повідомленням (SMS) на Номер Клієнта/Позичальника, а Клієнт/Позичальник використовує одноразовий ідентифікатор для підписання Кредитного договору/електронного повідомлення про прийняття пропозиції про його укладення (акцепту) в Особистому кабінеті. Електронне повідомлення (акцепт) може бути відправлене Клієном/Позичальником через Веб-сайт або через SMS-повідомлення з Номеру Заявника/Позичальника до Товариства на відповідний короткий номер, у разі якщо такий спосіб передбачено для відповідного Особистого кабінету.

5.4. Приймаючи пропозицію про укладання Кредитного договору Клієнт/Позичальник також погоджується з усіма додатками та невід'ємними частинами договору в цілому та підтверджує, що:

• він ознайомлений, погоджується з усіма визначеннями, умовами та змістом, повністю розуміє, і зобов'язується неухильно дотримуватись умов Кредитного договору та цих Правил, як невід’ємної його частини;

• він не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних речовин, здатний усвідомлювати свої дії та управляти своїми вчинками;

• на момент підписання кредитного договору не існує ніяких обставин, які могли б негативно вплинути на платоспроможність Клієнта/Позичальника та про які він не повідомив Товариство, зокрема Позичальник/Клієнт підтверджує, що він не подавав до суду заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, стосовно нього відсутнє відкрите провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) та, що на момент укладення кредитного договору підстав передбачених Кодексом України з питань банкрутства для відкриття такого провадження не існує;

• вся інформація надана Товариству, в т.ч. під час заповнення та відправлення Заяви, є повною, актуальною та достовірною;

• він відповідає вимогам до Позичальника, що встановлені розділом 2 цих Правил;

5.5. Клієнт/Позичальник має надати відповідь про прийняття пропозиції на укладання Кредитного договору (акцепт) протягом 24 годин, коли електронне повідомлення про позитивне рішення по його Заяві про надання кредиту та\або повідомлення з одноразовим ідентифікатором для підписання Кредитного договору було відправлено Клієнту/Позичальнику на Номер Клієнта/Позичальника. Якщо протягом цього часу Клієнт/Позичальник не здійснить дії необхідні для укладення Кредитного договору, чи іншого документу за окремою вимогою Товариства, Товариство має право скасувати рішення про надання кредиту або відмовити у його видачі.

5.6. Електронна форма індивідуальної частини укладеного Кредитного договору зберігається в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та розміщується в Особистому кабінеті Клієнта/Позичальника та/або надсилається на його електронну пошту у форматі, що унеможливлює зміну її первинного змісту.

5.7. Укладення Товариством Кредитного чи іншого договору з Позичальником у електронній формі, юридично є еквівалентним отриманню Товариством ідентичного за змістом Кредитного чи іншого договору, які підписані власноручним підписом Позичальника, у зв’язку з чим створює для сторін такі ж правові зобов‘язання та наслідки. Відправлені з Особистого кабінету Позичальником інші документі/відомості, що не є договором у розумінні законодавства, вважаються вчиненими/підписаними Позичальником/Клієнтом особисто внаслідок використання доступного лише йому Паролю особистого кабінету, а також логіну особистого кабінету. Товариство може вимагати підписання окремих документів Позичальником/Клієнтом за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором чи іншим чином.

5.8. Електронні документи, створені в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

5.9. Документи створені в письмовій/електронній формі складені внаслідок діяльності з надання фінансових послуг зберігаються окремо за кожним видом діяльності протягом п'яти років після виконання взаємних зобов'язань сторін договору або відмови від договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів вони зберігаються разом з відповідними договорами

5.10. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це Кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом.

5.6.1. У випадку укладення Договору про споживчий кредит, Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня його укладення, відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі через Особистий Кабінет Позичальника, до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.

5.6.2. До укладення договору про споживчий кредит Кредитор, якщо цього вимагає законодавство України, надає Клієнту інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій Кредитора з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Зазначена інформація надається Кредитором Клієнту за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою ЗУ «Про споживче кредитування».


VІ. Облікова та реєструючи системи Товариства.

6.1. Облікова та реєструюча система Товариства забезпечує облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг в електронному та паперовому вигляді

6.2. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення фінансовою компанією журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Допускається ведення журналів та карток обліку у електронній формі.

6.3 Уповноважені працівники щоденно формують реєстр укладених договорів у електронній та/або паперовій формах. Товариство здійснює архівування та зберігання таких реєстрів, згідно порядку, визначеного Товариством.

6.4 Усі укладені договори та інші документи зберігаються в Архіві Товариства. Опрацювання документів, передачу їх до архіву та зберігання архівних документів проводить Департамент обслуговування клієнтів.


VІІ. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов'язаних із наданням

фінансових послуг та система захисту інформації.

7.1. Товариство забезпечує обладнання приміщень у яких зберігаються або здійснюється обробка персональних даних фізичних осіб системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації.

7.2. Товариство забезпечує збереження архівів даних, отриманих від своїх клієнтів.

7.3. Архівування документів відбувається протягом 3 днів з моменту їх отримання та підписання всіма сторонами. Рух архівних документів відображається у реєстрах, укладених товариством у паперовій та\або електронній формах. Контроль за реєстрацією укладених договорів та за процесом передачі архівних документів іншим особам і їх систему захисту здійснює уповноважений працівник та/або департамент Товариства.

7.4. Уповноважені працівники в межах своїх повноважень, передбачених посадовою інструкцією, мають право доступу до документів та інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг. При цьому перелік осіб, які мають право доступу до цих документів, визначаються Керівником Товариства.

7.5. Система захисту документів Товариства включає в себе: формування і регламентацію діяльності служби безпеки Товариства, забезпечення цієї служби нормативно-методичними документами по організації і технології захисту інформації; регламентацію системи (ієрархічної схеми) обмеження доступу персоналу до конфіденційної інформації; регламентацію технології захисту і обробки конфіденційних документів Товариства; побудова технологічної системи обробки і збереження конфіденційних; документів; організацію архівного зберігання конфіденційних документів; покладення обов’язків щодо нерозголошення конфіденційних документів працівниками Товариства.

7.5.1. До конфіденційної інформації відноситься будь-яка наявна у Товариства інформація, що не є загальнодоступною, і яка ставить осіб, що володіють такою інформацією в силу свого службового становища, трудових обов'язків або договору, укладеного з Товариством, у переважне становище в порівнянні з іншими особами.

7.5.2. Особи, що володіють конфіденційною інформацією, не мають права передавати її третім особам.

7.5.3. Порядок роботи з конфіденційною інформацією, регламентується та здійснюється відповідно до внутрішніх документів Товариства.

7.5.4. Співробітники (посадовці) Товариства не мають права використовувати в особистих цілях і/або передавати не уповноваженим на те особам конфіденційну інформацію.

7.5.5. Процедура захисту робочих місць співробітників Товариства і місць зберігання документів, що містять службову інформацію, від безперешкодного доступу, спостереження й неправомірного використання, передбачає наступні заходи:

- розміщення робочих місць співробітників Товариства таким чином, щоб виключити можливість несанкціонованого перегляду документів і інформації, відбитої на екранах моніторів;

- використання надійних систем захисту службової інформації від неправомірного використання, що охороняють від втрати інформації, витоку службової інформації;

- розміщення документів, що містять конфіденційну інформацію, у режимних приміщеннях, доступ у які обмежений технічними засобами;

- використання процедури здачі й приймання під охорону режимних приміщень по закінченню робочого дня, а також використання для цього технічних засобів контролю доступу;

- зберігання документів, що містять службову інформацію, у сейфах, шафах (як правило, металевих), файл-боксах або в спеціально обладнаних приміщеннях, що виключають несанкціонований доступ до службової інформації і її неправомірне використання; регулярне проведення перевірок дотримання заходів, що забезпечують конфіденційність діловодства, у тому числі місць зберігання документів, що містять службову інформацію;

- доставка документів, що містять службову інформацію засобами, що мінімізують несанкціонований доступ до неї і її неправомірне використання;

- укладення договорів про нерозголошення конфіденційної інформації.

7.5.6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, в межах їх повноважень, визначених законодавством, на підставі письмового запиту, мають право на отримання інформації, яка складає комерційну таємницю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.


VIII. Здійснення внутрішнього контролю за наданням фінансових послуг

8.1. Контроль за наданням фінансових послуг своїм клієнтом здійснює керівник Товариства.

8.2. Організаційна структура системи контролю за наданням фінансових послуг базується на наступних основних положеннях:

8.2.1. забезпечення координації діяльності виконавчих і контролюючих органів управління Товариства;

8.2.2 забезпечення ефективного механізму дисциплінарного впливу на діяльність співробітників Товариства в залежності від дотримання ними вимог до якості обслуговування;

8.3. Для реалізації зазначених положень у безпосередньому підпорядкуванні керівника Товариства знаходиться комісія (відповідальний співробітник) по якості послуг, які надаються фінансовою компанією.

8.4. На зазначену комісію (співробітника) покладаються завдання підготовки і надання рекомендацій зі стимулювання якісної роботи у Товаристві, удосконаленню методології проведення перевірок, методів їхньої координації, мір дисциплінарного й економічного впливу на співробітників, що не забезпечують установлених вимог до якості обслуговування, розгляду проектів методичних документів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу.

8.5. Внутрішній контроль за наданням фінансових послуг своїм клієнтам є поточним та спеціальним. Поточний контроль здійснюється керівником Товариства та ревізійною комісією шляхом проведення ревізій.

8.6. Спеціальний контроль здійснюється у разі виникнення порушень прав і інтересів клієнтів, Товариства, держави. Для проведення спеціального контролю рішенням загальних зборів створюється робоча група для проведення службового розслідування. До такої робочої групи можуть бути залучені як працівники Товариства, так і сторонні фахівці.

8.7. У відповідності до чинного законодавства України у Товаристві може бути утворена служба внутрішнього аудиту.

8.8. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого загальними зборами учасників Товариства.


ІХ. Ступінь відповідальності посадових осіб, до посадових обов’язків яких належить

безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів. Відповідальність

Товариства

9.1. Службові (посадові) особи, до посадових обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів, несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну, цивільну відповідальність на підставах та в межах, визначених законодавством України.

9.2. Службові (посадові) особи Товариства зобов'язані:

- належним чином виконувати свої посадові обов'язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх документів Товариства;

- керуватись у своїй роботі чинним законодавством України;

- не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтівТовариства.

9.3. Керівник та працівники Товариства повинні забезпечити конфіденційність проведення операцій з надання кредитів та інформації, що надається Позичальником і становить його комерційну, професійну таємницю або конфіденційну інформацію.

9.4. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил несуть відповідальність згідно із законодавством України.

9.5. У випадку порушення своїх договірних зобов'язань, Товариство відшкодовує іншій Стороні всі завдані збитки у повному обсязі. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.


Х. Захист персональних даних.

10.1. Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, погоджуючись на пропозицію Товариства укласти кредитний договір, надає свою згоду на оброку своїх персональних даних в порядку та на умовах визначених даними Правилами, а також з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за договором Кредиту. Рішення про надання Кредиту приймається Кредитором на підставі автоматизованої обробки персональних даних Клієнта/Позичальника.

10.2. Позичальник надає Кредитору згоду на обробку власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, дані водійського посвідчення, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, ідентифікаційний номер платника податків, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професію, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Кредитору у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії договору Кредиту (далі – Персональні дані).

10.3 Позичальник надає Кредитору згоду на передачу власних персональних даних третім особам, в тому числі, право Кредитора передати Дані для обробки за дорученням Кредитора наступним категоріям осіб :

- Бюро кредитних історій (яке включене до єдиного реєстру бюро кредитних історій);

- Банкам;

- Фінансовим установам;

- Органам державної влади.

- Новим Кредиторам Позичальника

- приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Кредитору відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Товариством договорів

10.4 Згода позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміну, використання, розповсюдження), копіювання, опублікування, редагування, компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Кредитора, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Кредитор.

10.5 Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Кредитором інформації про Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, а у випадку прострочення Позичальником платежів по відповідному договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Кредитором укладено договір відступлення права вимоги за цим договором та/або інших, пов'язаних з цим послуг; Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на передачу Кредитором, зазначеним вище особам за вказаними вище умовами персональних даних Позичальника без додаткового повідомлення Клієнта/Позичальника про таку передачу. Інформація та перелік відомостей про бюро кредитних історій до якого передаються персональні дані Позичальника, розміщуєтья на веб сайті Товариства за адресою : https://ewacash.com.ua.

10.6. Згода Позичальника включає в себе, в тому числі згоду на відступлення права вимоги за відповідним договором Кредиту на користь третіх осіб.

10.7 Згода Позичальника надається Кредитору строком на 15 (п'ятнадцять) років з дати її надання, але у будь-якому випадку до повного виконання Позичальником обов'язків передбачених кредитним Договором.

10.6 Згода Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Позичальником у Кредитора Даних, що відносяться до Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву може бути надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер Позичальника.

10.7 Згода Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами даних Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Позичальника третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

10.8. Кредитор має право передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із використанням Позичальником одержаних від Кредитора грошових коштів, інформацію що становить зміст кредитного Договору, інформацію пов’язану з порушенням Позичальником будь-яких умов цього Договору, а також персональні дані Позичальника.

Кредитор має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Клієнта до третіх осіб, які пов‘язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, яка необхідна для прийняття рішення про надання Кредиту

10.9. Позичальник також надає свою згоду на зміну визначеної цими Правилами мети обробки персональних даних шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Кредитора в мережі Інтернет – https://ewacash.com.ua та/або шляхом направлення СМС-повідомлення на номер телефону Позичальника, за вибором Кредитора. Укладаючи кредитний Договір, Позичальник підтверджує, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки Персональних даних Позичальника, в тому числі збору Персональних даних Позичальника.

10.10. При здійсненні Позичальником будь-якого з платежів за цим кредитним Договором, Кредитор надає Позичальнику інформацію про стан заборгованості Позичальника, шляхом усного повідомлення відповідної інформації на усний запит Позичальника, за умови (1) повідомлення Позичальником свого прізвища, ім’я та по-батькові, дати народження та реквізитів цього Договору або Паспортних даних чи ІПН та/або (2) пред’явлення Позичальником свого паспорту або іншого документу, що його замінює. Укладаючи кредитний Договір Позичальник надає Кредитору свою згоду на розкриття будь-яким чином третім особам, зокрема поручителям Позичальника (у разі їх наявності), за їх усним запитом, інформації про стан заборгованості Позичальника за кредитним Договором, за умови повідомлення такими третіми особами персональних даних Позичальника (ім’я та по-батькові, дати народження) та реквізитів кредитного Договору. При цьому Позичальник розуміє та погоджується з тим, що він самостійно несе всі можливі ризики, пов`язаними з тим, що повідомлена в усній формі інформація щодо стану заборгованості Позичальника за кредитним Договором може стати відомою третім особам і Кредитор не несе ніякої відповідальності за розголошення інформації щодо стану заборгованості Позичальника за кредитним Договором третім особам, внаслідок усного повідомлення вказаної інформації особі, що повідомила прізвище, ім’я та по-батькові Позичальника, дату його народження та реквізитів кредитного Договору. Позичальник несе всі можливі ризики, пов`язані з тим, що направлена в SMS - повідомленні інформація про стан заборгованості Позичальника за цим Договором може стати відомою третім особам. Кредитор не несе відповідальності за результат доставки SMS-повідомлення на номер телефону Позичальника, що вказаний в Індивідуальній частині Договору.


ХІ. Опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи

11.1. Товариство має право здійснювати діяльність з надання кредитів за рахунок власних коштів через свої відокремлені підрозділи в порядку передбаченому чинним законодавством України та цими Правилами.

11.2. Повноваження щодо провадження діяльності з надання фінансових послуг мають бути передбачені в Правилах, які регламентують діяльність внутрішніх підрозділів Товариства.

11.3. Основними завданнями, які підлягають виконанню внутрішніми підрозділами Товариства є :

- вчинення дій спрямованих на укладення кредитних Договорів

- вчинення дій спрямованих на оперативне ухвалення рішення про надання/відмову у наданні кредитних коштів

- своєчасне забезпечення актуальною та повною інформацію про фінансові послуги споживачів фінансових послуг.

- якісне надання фінансових послуг

- забезпечення захисту та нерозголошення конфіденційності інформації

- забезпечення захисту персональних даних

- дотримання порядку зберігання та надання договорів пов’язаних із наданням фінансових послуг

- клієнто – орієнтованість


ХІІ. Механізм погашення заборгованості

12.1. Позичальник зобов'язується повернути Товариству кредит або його частину, сплатити комісію за надання кредиту (якщо застосовується) та проценти за користування кредитом у Дату(и) платежу, що встановлена(і) договором та/або Графіком розрахунків.

. 12.2 Нарахування процентів за користування кредитом за ставкою, визначеною Кредитним договором, здійснюється з дати наступної за днем надання кредиту по фактичну дату повернення кредиту (включно) на залишок фактичної заборгованості за кредитом за кожен день користування, включаючи строк, що настає за терміном (датою) повернення кредиту, у випадках коли Позичальник всупереч умовам Кредитного договору продовжує користуватись кредитом, якщо інше не буде встановлено Кредитним договором (індивідуальною частиною). Товариство використовує фіксовану відсоткову/процентну ставку при наданні фінансових кредитів.

12.3. Сума кредиту, комісія (якщо застосовується), проценти та неустойка складають Заборгованість за кредитним договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом переказу коштів у розмірі суми Заборгованості на користь Товариства у відповідну Дату платежу, встановлену Кредитним договором (графіком платежів) у спосіб, визначений Кредитним договором. Інформація про Графік розрахунків та інша інформація, пов'язана з Кредитним договором, доступна Позичальнику в Особистому кабінеті.

12.4. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість або її частину як це передбачено графіком розрахунків (платежів) до кредитного договору у відповідну Дату платежу. Товариство та Позичальник укладенням Кредитного договору підтверджують згоду Сторін, що Товариство має право припинити, зупинити або зменшити розмір нарахованих процентів чи тих, що підлягають нарахуванню, комісії, винагороди та/або неустойки без додаткового узгодження з Позичальником. Після зупинення, нарахування може бути відновлене Товариством у будь-який момент без додаткового узгодження з Позичальником. У випадку прострочення терміну платежу зі сплати Заборгованості або частини заборгованості, Позичальник, починаючи з наступного дня після настання Терміну платежу, зобов’язаний сплатити Товариству пеню, у розмірі, що визначається індивідуальними умовами (частиною) Кредитного договору та нараховується щоденно до моменту погашення Заборгованості, якщо інше не встановлено індивідуальною частиною Кредитного договору.

12.5. При оформлені платіжних документів для сплати Заборгованості Позичальник у графі «призначення платежу» вказує: «погашення заборгованості», номер кредитного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер. При сплаті через Особистий кабінет, всі необхідні реквізити платежу додаються автоматично.

12.6. У випадку прострочення Позичальником сплати Заборгованості, за кредитними договорам, встановлюєтья настуна черговість погашення вимоги :

- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

- у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

- у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про кредит.

12.7. Заборгованість кожної наступної черги погашається після повного погашення заборгованості попередньої черги. Товариство має право в будь-який момент підвищити чергу (пріоритет) для погашення заборгованості за кредитом в односторонньому порядку, якщо це не суперечить законодавству. Після прийняття Товариством часткового виконання/погашення Заборгованості Графік розрахунків коригується (оновлюється), в частині визначення залишку суми кредиту, комісії (якщо застосовується), процентів за користування кредитом та може (необов’язково) передбачати розмір нарахованої неустойки та інших платежів. Зазначена черговість погашення заборгованості не поширюється на випадок сплати Позичальником комісії (винагороди) для продовження строку правомірного користування кредитом, оскільки здійснення Позичальником часткового/повного погашення заборгованості за кредитом не передбачає сплати комісії (винагороди) за продовження строку правомірного користування кредитом.

12.8. Графік розрахунків, що містить розрахунок Заборгованості (платежів) оновлюється Товариством кожного разу при зміні у відомостях, що складають його зміст, внаслідок часткового погашення кредиту та/або продовження строку повернення кредиту та доступний Позичальнику через Особистий кабінет. У випадку коли Позичальник прострочив виконання зобов’язань за договором, внаслідок чого змінюється розмір його заборгованості, графік оновлюється у дату платежу за кредитами Installment та може не оновлюватись за кредитами PDL. У такому разі Позичальнику у Особистому кабінеті доступна лише загальна сума заборгованості. Форма/вид оновленого графіку розрахунків (платежів), що доступний Позичальнику в особистому кабінеті, може візуально відрізнятись від того, що наведений у Додатку №1 до індивідуальної частини кредитного договору із збереженням даних про кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення.

12.9. Укладенням Кредитного договору Позичальник надає Товариству право здійснювати договірне списання грошових коштів з Карткового рахунку Позичальника для повного/часткового погашення Заборгованості.

12.10. За кредитами PDL Позичальник має право на власний вибір здійснити часткове погашення заборгованості/інших нарахувань або продовжити строк користування/повернення кредиту (далі – пролонгація) на таких самих умовах (якщо інше не встановлено умовами пропозиції) на певну кількість днів, якщо пропозиція Товариства про пролонгацію доступна на сайті Товариства або в програмно-технічних комплексах самообслуговування учасників платіжних систем чи інших осіб з якими Товариство уклало відповідні угоди. Товариство розміщує пропозицію про можливість пролонгації кредиту виходячи з положень внутрішніх документів та клієнтської історії Позичальника в Товаристві. Відсутність пропозиції Товариства означає неможливість пролонгації кредиту для Позичальника.

12.11. Для пролонгації PDL кредиту Позичальник має сплатити комісію за пролонгацію кредиту. Змістом пропозиції Товариства про пролонгацію PDL кредиту, що розміщена згідно п.12.10 цих Правил, також може бути передбачено умову щодо сплати Позичальником певної частки нарахованих процентів/ комісій та/або повернення певної частки суми кредиту. Загальна сума перелічених вище складових становить платіж необхідний для продовження строку користування/ повернення кредиту Позичальником.

12.12. Для пролонгації PDL кредиту Позичальник на сайті Товариства або за допомогою програмно- технічних комплексів самообслуговування, що мають відповідні функціональні та програмні можливості, самостійно обирає серед доступних можливостей найбільш вигідний/ бажаний для себе варіант, що містить суму для сплати, розраховану в порядку визначеному п.12.11 цих Правил та строк, на який продовжується період користування кредитом.

12.14. Розміщена на відповідних сторінках сайту Товариства та/або у програмно-технічних комплексах самообслуговування інформація про можливість пролонгації PDL кредиту з визначеною відповідно до п. 12.11 Правил сумою до сплати та строком пролонгації кредиту є пропозицію (офертою) Товариства до Позичальника про укладення угоди про внесення змін до кредитного договору щодо продовження строку повернення PDL кредиту на випадок, якщо Позичальник неспроможний виконати грошові зобов’язання перед Товариством у встановлений Договором строк/дату або бажає продовжити строк користування/ повернення кредиту з інших причин.

12.15. Якщо Позичальник після обрання на сайті Товариства та/або у програмно-технічному комплексі самообслуговування відповідного варіанту (пропозиції) серед доступних здійснить на користь Товариства платіж у сумі визначеній пропозицією та розрахованій відповідно до п. 12.11 Правил, ця дія Позичальника є прийняттям пропозиції Товариства (акцептом) про укладення угоди про внесення змін до кредитного договору щодо продовження строку повернення PDL кредиту на кількість днів визначену у пропозиції та безумовно засвідчує бажання та волевиявлення Позичальника продовжити строк користування/ повернення кредиту. З моменту прийняття пропозиції (здійснення платежу) угода про внесення змін до кредитного договору щодо продовження строку повернення PDL кредиту є укладеною, змінює строк користування/ повернення кредиту та дату повернення кредиту, і не вимагає від сторін будь-яких додаткових дій/заходів для підтвердження цих змін.

12.16. При сплаті через сайт або через програмно-технічні комплекси самообслуговування учасників платіжних систем, інших фінансових посередників з якими Товариством укладені відповідні угоди про прийом платежів, розрахунок суми платежу та всі необхідні реквізити платежу додаються автоматично. При сплаті у інший спосіб при оформленні платіжних документів для переказу коштів, що засвідчуватиме волевиявлення Позичальника про продовження строку користування/ повернення кредиту та прийняття пропозиції про укладення угоди Позичальник у графі «призначення платежу» вказує: «продовження кредиту на N днів», номер кредитного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер.

12.17. Після продовження строку користування/повернення PDL кредиту Позичальник уповноважує Товариство відкоригувати (оновити) Графік розрахунків в частині визначення залишку суми кредиту, комісії, процентів та Терміну платежу.

12.18. Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість/здійснити оплату для продовженя строку користування кредитом будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього. Товариство забезпечує можливість сплати платежів по Кредитному договору через Особистий кабінет на сайті Товариства 24 години на добу 365 днів у році, в т.ч. у дні які відповідно до чинного законодавства України є вихідними, святковими, неробочими. Позичальник має скористатися такою можливістю у випадку якщо на момент здійснення платежу йому недоступні інші способи погашення заборгованості (наприклад у святкові, вихідні дні, нічний час, перебування за кордоном, тощо).

12.19. Датою сплати Заборгованості по кредиту/сплати за продовження строку кредитування вважається дата отримання Товариством грошових коштів/інформаційного повідомлення від платіжного оператора або платіжної системи, через яку було здійснено переказ коштів, про здійснення відповідного переказу з посиланням на номер Кредитного договору / Ідентифікаційний код особи Позичальника, за умови, що грошове відшкодування за такою операцією в подальшому надійшло на рахунок Товариства.

12.20. Погашення Заборгованості та/або оплата за продовження строку користування кредитом здійснюється особисто Позичальником. В разі, відсутності у Позичальника можливості особистого погашення заборгованості або продовження строку кредитування, Позичальник може уповноважити на виконання таких дій іншу особу у визначений законодавством спосіб.

12.21. У випадку, якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право незарахувати платіж з мотивів неможливості ідентифікування Кредитного договору, за яким здійснено платіж. Якщо Товариство отримало платіж, який неможливо ідентифікувати, то цей платіж не вважається таким, що погашає Заборгованість або продовжує строк кредитування до момента його ідентифікації. Всі ризики і наслідки, пов'язані з неможливістю ідентифікувати платіж, несе Позичальник.

12.22. У разі настання випадку, передбаченого п. 12.21 цих Правил, Позичальник має звернутися до Товариства шляхом направлення електронного/поштового повідомлення в довільній формі з обов'язковим зазначенням: способу і приблизного часу проведення платежу (а також при здійсненні платежу через термінали самообслуговування – із зазначенням адреси термінала, а при банківському переказі – найменування банку і відділення, місцезнаходження відділення) з поясненням призначення платежу. У тексті повідомлення Позичальник обов'язково зазначає: номер та дату укладання кредитного договору, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер та призначення платежу.

12.23. Товариство не несе відповідальності за перебої в роботі пошти, факсу, електронних або інших засобів зв'язку (комунікації), а також технічного устаткування, через порушення в роботі систем обміну електронними даними й платіжних систем (у тому числі Інтернет-Банку) фінансових установ, в тому числі за збитки Позичальника, що виникли через такі перебої та порушення в роботі. Всі фінансові ризики, при безготівковому перерахуванні, що пов'язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

12.24. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Кредитному договорі, здійснюються в національній грошовій одиниці України – гривні.

12.25. Для визначення будь-яких обставин виконання грошових зобов’язань або будь-якої їх частини, вирішальне значення мають дані бухгалтерського обліку Товариства.

12.26. У випадку прострочення терміну/дати платежу зі сплати Заборгованості більш ніж на 3 (три) календарних днів, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору разовий штраф у розмірі визначеному Індивідуальною частиною Кредитного договору, який обчислюється від

суми кредиту, яка складається з тіла кредиту та одноразової комісію за видачу кредиту.

12.27. У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

12.28. Виконання Позичальником зобов’язань з оплати простроченої заборгованості не звільняє його від зобов’язання з оплати штрафів, що передбачені цим Договором у разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань, щодо сплати платежів за цим Договором. Сплата штрафу не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких він передбачений, і так само не звільняє його від зобов’язання понад суми штрафу в повному обсязі відшкодувати Кредитору збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

12.29 Програма лояльності.

12.29.1. Програма лояльності Товариства може бути розроблена з метою заохочення добросовісних споживачів до отримання фінансових послуг.

12.29.2. Програма лояльності передбачає привілеї (надання кредиту зі зниженою процентною ставкою, можливості отримання більшої суми кредиту, тощо) для Позичальників, які належним чином виконали раніше взяті на себе грошові зобов’язання перед Товариством або мають привілеї з інших визначених Товариством підстав.

12.29.3. Детальні умови програми лояльності встановлюються окремим документом Товариства.


ХІІІ. ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

13.1. Окрім прав Позичальника, що передбачені цими Правилами, Клієнт має право:

- звертатись до Кредитора з клопотанням про зміну та/або доповнення умов Договору, в тому числі про зменшення плати за Кредит;

- отримувати від Кредитора консультаційні послуги з усіх питань, що стосуються надання та обслуговування Кредиту за Договором;

- порушити питання про перенесення термінів платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень щодо виконання Договору шляхом направлення відповідного звернення до Кредитора через інформаційно-телекомунікаційну систему.

Звернення Позичальника може бути розглянуто Кредитором, але не створює для останнього жодних зобов'язань.

13.2. Позичальник зобов’язаний

13.2.1 У випадках, передбачених цим Договором або діючим законодавством України, Позичальник зобов’язаний на вимогу Кредитора повернути Кредит достроково.

13.2.2. Повертати отриманий Кредит, сплачувати проценти за його користування, та/або комісії, якщо сплата комісій передбачена Заявою/офертою до цього Договору та/чи інші платежі за цим Договором, у порядку, визначеному Договором;

13.2.3. у п’ятиденний строк повідомляти Кредитора про зміну адреси реєстрації або проживання, паспортних даних, ідентифікаційного номеру, прізвища, ім’я та по- батькові, місця роботи та інших обставин, здатних вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором, із наданням підтверджуючих такі зміни документів.

13.2.4. щомісячно перевіряти веб - сайт Кредитора на предмет наявності оголошень/інформації про: ухвалення даних Правил у новій редакції, зміну адреси, зміни телефонних номерів та/або банківських реквізитів Кредитора тощо.

13.2.5. Позичальник зобов’язаний здійснити усі платежі на користь Кредитора за Договором так, щоб Кредитор одержав усі належні йому суми у повному обсязі та без відрахування з них будь-яких комісій інших банків та будь-яких витрат, пов’язаних із переказом коштів.

13.2.6. Позичальник зобов'язується забезпечити збереження пароля та нерозголошення його змісту третім особам.

13.2.8. У випадку, якщо Клієнт/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого Кабінету та/або Пароль Особистого Кабінету, він зобов'язаний терміново зв'язатися з Кредитором будь-яким доступним йому способом: шляхом надсилання електронного повідомлення через Особистий кабінет та/або зателефонувавши за контактними телефонними номерами Кредитора, зазначеними на Сайті Кредитора, і виконати дії, вказані працівником Кредитора.

13.2.9. Перед укладенням договору, самостійно ознайомитись з інформацією, що необхідна для отриманя кредиту та розміщена на сайті Кредитора.

13.3. Позичальник підтверджує та гарантує, що на момент укладання Договору:

13.3.1. він досяг 18 річного віку, є дієздатною особою, яка має повне право укласти та виконати Договір, отримати Кредит за ним та відповідати за своїми зобов’язаннями;

13.3.2. не існує ніяких обмежень з боку суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових, юридичних або фізичних осіб, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Договором, визнання його недійсним чи неукладеним;

13.3.3 усі документи та інформація, надані Позичальником Кредитору у зв’язку з підготовкою та укладанням Договору, на дату надання Кредиту є повними, правдивими та достовірними;

13.3.4. відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Позичальника в укладанні та/або виконанні зобов'язань за Договором;

13.3.5. він у повній мірі попередньо ознайомлений з умовами надання Кредиту, в тому числі сукупною вартістю Кредиту, його особливостями, перевагами та недоліками, а також з іншою інформацією про Кредит, надання якої передбачено вимогами діючого законодавства України, вся надана інформація йому цілком зрозуміла та не потребує додаткового тлумачення.

13.3.6. він усвідомлює свої дії, якими може свідомо керувати та не перебуває під впливом помилки, обману, насилля, погрози, тяжкої обставини тощо;

13.3.7. він є громадянином України та має зареєстроване місце проживання на території України;

13.3.8. він діє від власного імені, у власних інтересах (заборонено отримувати кредит в якості представника третьої особи)

13.3.9. володіє відкритим на власне ім'я Картковим рахунком в українському банку, та має змогу вільно розпоряджатися грошовими коштами, які розміщені/надходять на цей рахунок.

13.3.10. він володіє українською мовою в обсязі достатньому для повного розуміння умов Кредитного договору.

13.3.11. підтверджує, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки Персональних даних Позичальника, в тому числі збору Персональних даних Позичальника.

13.3.12. його волевиявлення є вільним і відповідає внутрішній волі.

13.3.13. він вважає умови даного кредитного Договору прийнятними для себе.

13.4. Кредитор має право :

13.4.1. Надати Позичальнику Кредит на умовах визначених даним Договором.

13.4.2. Вимагати, в тому числі у судовому порядку, дострокового виконання всіх зобов’язань Позичальника за Договором у випадку прострочення більше ніж на 5 календарних днів терміну сплати обов’язкового платежу за Кредитом, а також у випадках вчинення Позичальником інших істотних порушень умов цього Договору, якими Сторони визнають :

- надання Позичальником не дійсних, підроблених документів та/або неправдивої інформації про себе з метою отримання Кредиту;

- ненадання у строк документів, зазначених у підпункті 13.2.3. даного Договору;

- обрання щодо Позичальника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або набуття законної сили вироку суду про позбавлення Позичальника волі, обмеження волі чи арешт;

- порушення Позичальником будь-яких інших умов цього Договору.

13.4.3. Відмовитися від надання Кредиту без надання пояснень такої відмови.

13.4.4. Здійснити нарахування відсотків, комісій, штрафних санкцій, а також інших платежів в порядку та на умовах визначених цим Договором.

13.4.5. Здійснювати збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації про Позичальника, що вказана в Кредитному договорі через бюро кредитних історій. Інформація про бюро кредитних історій, з якими співпрацює Товариство публікується на його веб-сайті, у мережі інтернет.

13.4.6. В односторонньому порядку змінити Правила Кредитування. Кредитні договори, що були укладені до дати зміни Правил Кредитування, продовжують діяти в тій редакції, яка діяли на дату їх укладення.

13.4.7. Звертатися за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті Позичальника. Вважається, що Позичальник підписавши цей Договір, надав Кредитору свою згоду на збір інформації про фінансовий стан Позичальника у третіх осіб, які пов’язані зі Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті Позичальника.

13.4.8. Користуватися іншими правами передбаченими Кредитним Договором.

13.5. Кредитор зобов’язується

13.5.1. Надати Позичальнику Кредит на умовах визначених даним Договором.

13.5.2. Кредитор зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію про Позичальника, яка складає конфіденційну інформацію, крім випадків визначених кредитним Договором, а також у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язковим для Кредитора відповідно до вимог чинного законодавства.

13.5.3. Здійснювати обслуговування кредитного Договору.

13.5.4. Розмістити Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту разом з Додатками на офіційному веб – сайті Кредитора в мережі Інтернет, а також у загальнодоступному місці за місцезнаходженням Товариства та систематично їх оновлювати.

13.5.6. Надати Позичальнику інформацію про стан заборгованості Позичальника за цим Договором через використання інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитора.

13.5.7. До укладення договору та на вимогу Позичальника безоплатно надати копію проекту договору про кредит у паперовому або електронному вигляд (за вибором Клієнта/Позичальника)

13.5.8. До укладення договору та на вимогу Позичальника надає йому пояснення, з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування», істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за договором.


ХIV. Вирішення спорів

14.1. Усі спори, що можуть виникнути між сторонами Кредитного договору вирішуються шляхом переговорів. Сторони кредитного Договору зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.

14.2. У випадку наявності у діях Кредитора ознак порушення ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про споживче кредитування», а також інших нормативно правових актів у сфері ринку фінансових послуг, Клієнт має право звернутись із скаргою безпосередньо до Кредитора та/або до органу державної влади на який покладено функції захисту прав споживачів фінансових послуг та/або органу який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

14.3. Позичальник має право звернутись із скаргою до Кредитора :

- через ІТС Кредитора;

- шляхом направлення листа на поштову адресу Кредитора;

- шляхом особистого подання скарги за місцезнаходження Кредитора.

14.3.1. Скарги Позичальників розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

14.3.2. За результатами розгляду скарги, Кредитор приймає вмотивоване рішення відмову та/або задоволення скарги. Письмова відповідь про результати розгляду скарги надсилається на поштову адресу та/або електронну поштову скриньку Позичальника зазначену у Кредитному договорі.

14.4. Усі виникнення неоднозначного тлумачення прав й обов’язків сторони за Кредитним договором ці права й обов’язки тлумачать на користь Клієнта.

14.5. У випадку неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, сторона кредитного Договору, права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися в суд у порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.6. Позичальник також має право звернутися до Національного банку України у разі порушення Кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, в тому числі порушення вимог до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості.

ХV. Прикінцеві положення

15.1 . Ці Правила розміщуються на веб-сайті Кредитора для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, а також в загальнодоступному місці за адресою місцезнаходження Товариства.

15.2. Ці Правила набувають чинності від дня їх затвердження рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС».

15.3. Зміни до цих Правил вносяться за рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС» в односторонньому порядку. Про внесені до даних Правил зміни та доповнення Товариство повідомляє Уповноважений орган в порядку, визначеному чинним законодавством України. Зміни та доповнення до цих Правил набувають чинності після спливу 30 календарних днів з дати їх розміщення на офіційному веб-сайті Кредитора.

15.4. Кредитор має право здійснити відступлення права грошової вимоги за Кредитним Договором без отримання згоди Позичальника.

15.5. Норми, встановлені цими Правилами, є недійсними, якщо такі норми суперечать чинним нормативно-правовим актам України та статуту ТОВ «Фінансова Компанія «ТАЙГЕР ФІНАНС». Недійсність окремих норм даних Правил та його додатків не тягне за собою недійсності інших норм цих Правил та\або Правил в цілому.